Sluiten

Openbare besluitenlijst 27 maart 2012

Roks, M.

Ontwikkelingen Regionale Uitvoerings Dienst

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de RUD in de regio Midden- en West-Brabant. In de regio Midden- en West-Brabant wordt gewerkt aan de oprichting van een Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). De oprichting van een RUD is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verplicht gesteld aan provincies en gemeenten.

Zij dragen uitvoerende taken over aan de RUD. Deze uitvoeringsdienst zal zich vooral bezighouden met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het werkveld ‘milieu’.

De staatssecretaris van I&M heeft inmiddels ook toegezegd dat de RUD Midden- en West-Brabant vrijwel zeker ook de zogenoemde BRZO-RUD voor Noord-Brabant zal worden. Dat betekent dat deze RUD ook de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor zware en complex milieubedrijven kan doen. Gemeenten en provincies blijven wel het bevoegd gezag. De RUD moet per 1 januari 2013 functioneren.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Ontwerpbestemmingsplan Noordgeest

Het ontwerpbestemmingsplan Noordgeest wordt in procedure gebracht. Het plan voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor de woonwijk Noordgeest in Bergen op Zoom. Het geldende bestemmingsplan is verouderd en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden geactualiseerd. In het plan wordt de bestaande situatie overgenomen. Het college peilt de gevoelens van de gemeenteraad door middel van een raadsmededeling.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beleidsuitgangspunten evenementen op bedrijventerreinen

De gemeente Bergen op Zoom krijgt af en toe verzoeken om in bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen festiviteiten te mogen houden. Dit heeft vanuit de samenleving vragen en zorgen opgeroepen. Het college deelt die zorg. Om die reden hebben B&W voor dit soort festiviteiten beleidsuitgangspunten vastgesteld.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheid om voor evenementen, die in strijd zijn met het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het gebruik van gronden of bouwwerken met een maximum van drie per jaar en een duur van maximaal vijftien dagen per evenement. Door beleidsuitgangspunten vast te stellen voor het organiseren van evenementen op bedrijventerreinen, wordt helderheid verschaft over de (on)mogelijkheden.

Voor evenementen die het bestemmingsplan toestaat, is bijvoorbeeld bepaald dat de ruimte moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, dat uiterlijk vier weken voor aanvang een gebruiksmelding moet worden ingediend en dat voor aanvang gecontroleerd wordt. Voor evenementen die het bestemmingsplan niet toestaat, gelden strengere eisen. Zo moeten organisatoren in dit geval bijvoorbeeld aantonen dat het bestaande zalenaanbod in de gemeente niet toereikend is.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Inzet lokaal basisschool De Wegwijzer voor bibliotheek De Bladwijzer

Het college verleent de Lowys Porquinstichting toestemming om bibliotheek De Bladwijzer te huisvesten in basisschool De Wegwijzer. Hierdoor kan de bibliotheek gehuisvest blijven in Lepelstraat. De Bladwijzer is nu gevestigd in wijkaccommodatie De Lepelaar, maar dit centrum sluit per 1 januari 2013. De Wegwijzer heeft niet alle leslokalen nodig. Een leegstaand lokaal van de basisschool wordt zo ingericht dat het mogelijkheden biedt voor zowel een onderwijs- als een bibliotheekfunctie. B & W vinden het behoud van een bibliotheek in Lepelstraat belangrijk om het voorzieningniveau in het dorp op peil te houden.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Beslissing op bezwaar Markiezaat Container Terminal B.V.

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen het besluit om Markiezaat Container Terminal B.V. een dwangsom op te leggen voor het overtreden van de geluidsnorm, ongegrond te verklaren. Omdat na bekendmaking van het handhavingsbesluit opnieuw een geluidsovertreding heeft plaatsgevonden, is de dwangsom verbeurd. B&W volgen hiermee het advies van de bezwarencommissie. 

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder bestuursdwang dakbedekking woning Klaverblad

De eigenaar van een woning aan het Klaverblad wordt onder dreiging van bestuursdwang gelast de dakbedekking van zijn woning te vervangen. Er is sprake van grootschalige lekkages, waardoor overlast ontstaat. Deze situatie is in strijd met de Woningwet.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoek vestiging buitenkartbaan

Burgemeester en wethouders reageren afwijzend op het verzoek van de gemeente Strijen tot het vestigen van een buitenkartbaan bij de Kladsedijk in Lepelstraat.

Volgens het college brengt een buitenkartbaan grote geluidsoverlast met zich mee en doet de baan hiermee afbreuk aan de karakteristiek van het gebied. Verder stuit de vestiging van zo’n baan in het buitengebied beleidsmatig (zowel provinciaal als gemeentelijk) op ernstige bezwaren en is de infrastructuur ter plaatse niet toereikend om de extra verkeersbewegingen te kunnen verwerken.

De gemeente Strijen heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onderzoek laten uitvoeren naar de verplaatsingsmogelijkheden van de kartbaan in haar gemeente.

De locatie bij de Kladsedijk is wat het college betreft geen optie, maar B&W laten de gemeente Strijen weten wel open te staan voor een gesprek over alternatieve vestigingsmogelijkheden in de gemeente Bergen op Zoom.   

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Nieuwbouwkredieten Brede Voorziening de Markiezaten

In 2008 is aan de Lowys Porquinstichting en de stichting KPO Roosendaal een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor basisschool ’t Fort en een nieuwe vestiging van de Kameleon. Beide scholen zijn gezamenlijk gehuisvest in de Markiezaten. Vanwege de complexiteit voor en tijdens het bouwproces, de daarmee gemoeide tijd en vertraging in het bouwproces en noodzakelijk in te roepen deskundigen is het krediet overschreden. Deze overschrijding komt voor rekening van de gemeente en wordt gedekt uit de algemene investeringsreserve.   

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Aanvragen programma 2013 onderwijshuisvesting

Besturen van scholen voor primair en speciaal onderwijs kunnen jaarlijks voor 1 februari aanvragen indienen voor een gemeentelijke vergoeding van voorzieningen op het gebied van huisvesting. Deze aanvragen worden, samen met de in het gemeentelijke onderhoudsplan schoolgebouwen 2013 vermelde onderhoudsvoorzieningen, na beoordeling op juistheid en volledigheid in behandeling genomen. De schoolbesturen worden hierover geïnformeerd.   

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Concept bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst Midden- en West-Brabant

Het college heeft een eerste reactie gegeven op het Concept bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Midden- en West-Brabant. In de reactie stelt het een aantal voorwaarden voor de verdere opzet van de RUD. Die hebben vooral betrekking op financiële zaken, een goede overgang van Regionale Milieu Dienst naar RUD en op een kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardige inbreng van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken van de betrokken partijen.

Dat laatste is met name van belang om te voorkomen dat gemeenten die nu hun taken op orde hebben te zijner tijd (financieel) moeten bijspringen om ‘achterblijvers’ op adequaat niveau te krijgen.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Subsidieverzoek Stichting Mentorschap Westelijk Brabant

De stichting Mentorschap Westelijk Brabant heeft een subsidieverzoek ingediend voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Mentorschap is een wettelijke vertegenwoordiging voor een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet (meer) in staat is om zijn/haar eigen belangen te behartigen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De stichting coördineert vrijwilligers die werkzaam zijn als mentor.

De taken van deze stichting passen in de WMO-gedachte. Bovendien wordt in de gemeente Bergen op Zoom  hieraan op geen andere manier invulling gegeven. Volgens het college biedt de stichting een meerwaarde.

Het subsidieverzoek is echter afgewezen omdat er op dit moment geen vastgesteld beleid is voor deze werkzaamheden en hiervoor in de gemeentelijke begroting voor 2012 geen budget beschikbaar is.

De gemeente gaat wel met de stichting in gesprek om de uitvoering van de werkzaamheden in de toekomst te bespreken. Mogelijk kan die anders worden vormgegeven, bijvoorbeeld via Vraagwijzer Bergen op Zoom.  

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidieregeling Leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010

Het college heeft de bestuursverklaring en de financiële rapportage 2011 met betrekking tot de subsidieregeling Leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010 vastgesteld en verzonden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

In het kader van deze regeling heeft de gemeente Bergen op Zoom ruim 300.000 euro subsidie van de provincie gekregen voor het sociaal-maatschappelijk programma wijkaanpak Gageldonk-West. Dit bedrag is toegevoegd in het Wonen-Wijkenfonds van de gemeente en woningcorporatie Stadlander. Uit dit fonds worden de deelprojecten uit het sociaal-maatschappelijk programma bekostigd.  Voorbeelden hiervan zijn het Wijkinformatiepunt, de oprichting van een buurtpreventieteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin in de wijk en het pilotproject Meedoen!

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen

Beleidskader 2013-2016

Burgemeester en wethouders hebben de opzet van het beleidskader 2013-2016 vastgesteld. Hierin wordt aangegeven wat de kaders en randvoorwaarden zijn voor de komende begroting. Het college geeft aan met welke algemene financiële ontwikkelingen en eventuele beleidswijzigingen vanuit het Rijk zij hierbij rekening houdt. Het beleidskader vormt de start voor het nieuwe begrotingsjaar.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken