Sluiten

Openbare besluitenlijst 17 januari 2012

Roks, M.

Normenkader rechtmatigheid

Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2011 is het noodzakelijk om een normenkader rechtmatigheid vast te stellen. Dit kader is een opsomming van alle externe en interne wet- en regelgeving, inclusief de vermelding van de financiële relevantie. Het normenkader rechtmatigheid wordt door het college ter bevestiging voorgelegd aan de gemeenteraad. Verder krijgt de raad ter goedkeuring zogenoemde goedkeurings- en rapporteringtoleranties voorgelegd. Op basis hiervan komt de accountant tot een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening van Bergen op Zoom 2011. In beide stukken zijn de laatste wijzigingen in wetgeving, tot december 2011 meegenomen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Interim-controle 2011 accountant

Door de accountant is in november 2011 de tussentijdse controle uitgevoerd. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in een brief aan de gemeenteraad en in een rapportage voor college en management. De accountant signaleert dat op belangrijke onderdelen verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van sturing en beheersing. Daarnaast zijn er aandachtspunten, die de komende periode worden opgepakt. Hier gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de kwaliteit van de (bestuurlijke) informatievoorziening en het rapporteren van financiële en operationele analyses.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Bouw vervangende woning Korenberg

Burgemeester en wethouders hebben in principe de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de bouw van een vervangende woning aan de Korenberg. Door de vervangende nieuwbouw verbetert de situatie, is het college van mening. De aanvrager moet wel aan diverse stedenbouwkundige voorwaarden voldoen. Zo gelden er bijvoorbeeld een maximale bouw- en goothoogte en eisen ten aanzien van de situering op het perceel. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Voorkeursrecht Auvergnepolder Zuid

De gemeente Bergen op Zoom heeft samen met de gemeente Tholen en de provincies Noord-Brabant en Zeeland de mogelijkheden verkend om de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 te organiseren. De Auvergnepolder Zuid was in beeld als een van de mogelijke locaties hiervoor. Om een regierol te kunnen vervullen bij de mogelijke realisatie van de Floriade is in november 2011 besloten tot het vestigen van een voorlopig gemeentelijk voorkeursrecht op de gronden in dit gebied. Inmiddels heeft de gemeente Bergen op Zoom besloten zich niet kandidaat te stellen voor de organisatie van de Floriade 2022. Dit betekent dat het voorlopige voorkeursrecht wordt ingetrokken.    

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Opleggen last onder dwangsom

Het college legt de eigenaar van een pand aan de Halsterseweg in Halsteren een dwangsom op omdat het pand uitsluitend gebruikt wordt voor bewoning, terwijl het volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘horeca’ heeft. Het perceel is bestemd voor horecabedrijven met daarbij behorende bijgebouwen, bouwwerken, parkeergelegenheid en erf. Er is alleen bewoning in combinatie met horeca toegestaan.

Bovendien voldoet het pand niet aan de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor verblijfsruimten, zoals voldoende daglicht en ventilatiemogelijkheden. De bewoners is verzocht de bewoning te staken. Nu hieraan geen gevolg gegeven is, wordt een last onder dwangsom opgelegd om het strijdige gebruik te beëindigen.    

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidie Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

Sportservice Noord-Brabant en TOS-Centraal (Thuis Op Straat) hebben subsidieaanvragen ingediend voor de uitvoering van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur in 2012. Sportservice Noord-Brabant krijgt 276.600 euro subsidie voor de inzet van 4,9 fte combinatiefunctionarissen onderwijs - sport. TOS Centraal krijgt 125.000 euro subsidie voor de inzet van 2,8 fte wijkcombinatiefunctionarissen.   

De gemeente Bergen op Zoom komt vanuit de ‘Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur’ in aanmerking voor middelen vanuit het Rijk. Met deze middelen, gebaseerd op het aantal jeugdigen tot 18 jaar in de gemeente, kan de gemeente zogenoemde combinatiefunctionarissen inzetten. Deze combinatiefunctionarissen worden sinds begin 2011 ingezet om het aantal (brede) scholen met naschools sport- en cultuuraanbod uit te breiden. Het doel van de inzet van deze functionarissen is:

Sportverenigingen inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang en in de wijk; Een dagelijks sport- en beweegaanbod creëren op en rond scholen; Sportverenigingen versterken en professionaliseren.

De combinatiefunctionaris vormt de schakel tussen organisaties die op het gebied van onderwijs, sport en cultuur met elkaar willen samenwerken, bijvoorbeeld een basisschool en een lokale voetbalvereniging. Deze functionaris kan samen met deze organisaties én kinderen activiteiten op het gebied van sport en cultuur ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren.

De functionarissen worden ingezet in de wijken Nieuw-Borgvliet/Langeweg, Fort-Zeekant, Gageldonk-West, Warande-West, Bergse Plaat, Centrum en Halsteren-Noord.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Stichting Welzijn Ouderen en vereniging Vraagwijzer

Stichting Welzijn Ouderen heeft een subsidieverzoek ingediend voor ondersteunende activiteiten voor ouderen, Beweegwijzer en personeel van Vraagwijzer. Voor 2012 wordt voor deze activiteiten een subsidie verleend van 947.900 euro.

De stichting heeft ook een subsidieverzoek ingediend voor mantelzorgondersteuning. Voor 2012 krijgt zij hiervoor 80.400 euro. Tot en met 2011 werd de mantelzorgondersteuning uitgevoerd door HOOM (Hulp en Ondersteuning Op Maat). Deze subsidierelatie is per 1 januari 2012 beëindigd. Er is gekozen voor de Stichting Welzijn Ouderen omdat deze organisatie over een breed netwerk beschikt van organisaties en instellingen op het gebied van mantelzorgondersteuning.

De vereniging Vraagwijzer heeft een subsidieverzoek ingediend voor het verstrekken van informatie en advies en cliëntondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen en vergoedingen. Voor 2012 krijgt Vraagwijzer een subsidie van 105.000 euro.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van de fractie van PvdA over oneffenheden in de Markiezaatsweg en Gertrudisboulevard. Het antwoord is terug te vinden op www.bergenopzoom.nl > raadsinformatie.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Tender Kijk in de Pot, deelgebied Escarp

Het college heeft voor de gronduitgifte van het deelgebied Escarp Kijk in de Pot, gelegen tussen de detailhandel aan de Van Konijnenburgweg en de reeds verkochte vrije kavels in Kijk in de Pot, een gunningsleidraad, een stedenbouwkundig beeld en mogelijke ontwikkelaars vastgesteld.

In het stedenbouwkundige beeld van dit gebied zijn een appartementengebouw (met maximaal 16 appartementen) en maximaal 20 grondgebonden woningen opgenomen. Kijk in de Pot Escarp is het eerste deelgebied van Schelde Veste dat in de markt wordt gezet.  

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Parkeren in de binnenstad

B en W hebben besloten een pilot te houden in het gebied Vestinggronden-Noord en Havenkwartier, waarbij de eerste twee uur gratis kan worden geparkeerd. Verder wordt het parkeren gratis op pleinen en in garages tijdens de negentien koopzondagen. Op deze manier wordt de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroot.

De gemeenteraad wordt gevraagd om vooruitlopend op de Parkeernota Lange Termijn, in te stemmen met een verhoging van de parkeertarieven op straat met 11 procent, om op die manier de parkeertarieven beter af te stemmen op de tarieven in de regio. Bergen op Zoom blijft ook na de verhoging de goedkoopste gemeente in Zuidwest Nederland op dit gebied.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken