Sluiten

Openbare besluitenlijst 6 december 2011

Roks, M.

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

 Het college heeft het projectplan ‘Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo’ vastgesteld. De invoering van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo zal samen uitgevoerd worden met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.

In 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor Begeleiding. Begeleiding is nu nog een onderdeel van de AWBZ, maar wordt in 2013 geschrapt uit de AWBZ. Begeleiding wordt dan onderdeel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), wat betekent dat gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk worden voor het bieden van begeleiding aan alle nieuwe cliënten en cliënten met een herindicatie. Voor de huidige cliënten geldt een overgangstermijn. Voor deze cliënten worden gemeenten verantwoordelijk vanaf 2014. De gemeente Bergen op Zoom wordt dus ook verantwoordelijk voor het bieden van Begeleiding.  De gemeenteraad wordt betrokken bij de voorbereiding van de daadwerkelijke overgang van AWBZ naar Wmo.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bestuurlijke voortgangsrapportage Schelde Veste

Het college heeft de bestuurlijke voortgangsrapportage Schelde Veste vastgesteld. De bestuurlijke voortgangsrapportage behandelt de voortgang van het project voor de periode maart 2011 t/m september 2011. Met de gemeenteraad is afgesproken dat zij op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van Schelde Veste. Deze voortgangsrapportage wordt ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Subsidieverlening Stichting Jumelage

Het college heeft besloten de Stichting Jumelage voor 2012 een subsidie toe te kennen van € 7.500,- De Stichting organiseert in 2012 een aantal activiteiten gericht op de stedenbanden met Oudenaarde en Szczecinek.

Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Han Polman

Verlenging aanwijzingsbesluit Kredietbank Breda

Het college heeft door middel van een aanwijzingsbesluit op basis van de ‘Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulpverlening’ bepaald, dat voor het kalenderjaar 2012 de Kredietbank Breda het recht blijft behouden de integrale schuldhulpverlening voor de inwoners van Bergen op Zoom uit te voeren.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Staatssteunrapportage Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 2011

De gemeente Bergen op Zoom hoeft geen rapportage in te dienen over gebruik van de Vrijstelling voor staatssteun aan bedrijven die een dienst van algemeen economisch belang uitvoeren. Een rapportage hoeft namelijk alleen in te worden gediend als er in de afgelopen 3 jaar gebruik is gemaakt van die Vrijstelling. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de Vrijstelling.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Jaarrekening 2010 Stichting Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks

Het college van B&W heeft ingestemd met de jaarrekening 2010 van Stichting ’t Rijks. Conform de statuten van Stichting RSG “’t Rijks”’ dient jaarlijks de jaarrekening ter instemming te worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. De bevoegdheid tot het definitief vaststellen van de jaarrekening is een bevoegdheid van het Stichtingsbestuur.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanpassen systeem 'aanwijzen notaris van het jaar'

Het college heeft besloten om met ingang van 1 januari 2012 het tot op heden gehanteerde rouleersysteem tot het aanwijzen van een zogenoemde ‘notaris van het jaar’ te laten vervallen en aan te sluiten op het gemeentelijk inkoopbeleid. Dit betekent dat voor 2012 niet uitgegaan wordt van 1 notaris die al het werk doet voor de gemeente. De keuze van een notaris is afhankelijk van een aantal aspecten (bijvoorbeeld de waarde van de opdracht, de noodzaak enz). Bij transacties met een waarde van meer 6 ton of hoger moeten minimaal 3 offertes worden aangevraagd.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Aanschrijving achterstallig onderhoud en constructieve gebreken aan pand

 Het college heeft besloten om de eigenaar en de gebruiker van een pand aan de Oude Stationsweg aan te schrijven onder dreiging met een dwangsom wegens achterstallig onderhoud en constructieve gebreken aan een pand in die straat.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar invorderingsbeschikking

Het college heeft een ingediend bezwaarschrift, conform het adviescommissie voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaard. In juli van dit jaar heeft de exploitant van een horeca-inrichting aan de Dorpsstraat in Halsteren een bezwaarschrift ingediend tegen het collegebesluit om een verbeurde dwangsom in te vorderen wegens overschrijden van de geldende geluidsnormen.

De adviescommissie voor de bezwaarschriften adviseerde het college om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren omdat er geen omstandigheden zijn op grond waarvan van gehele of gedeeltelijke invordering zou moeten worden afgezien.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Certificering brandmeldinstallaties GGZ/WNB

 Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken rond de certificering van de brandmeldinstallaties bij GGZ/WNB. De instelling heeft een definitief plan van aanpak ingediend voor de certificering.  Die eis vloeit voort uit het Landelijk Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Het definitieve plan van aanpak is door de brandweer akkoord bevonden en kan tot uitvoering worden gebracht. Dit geldt eveneens voor het plan van aanpak voor de BHV-organisatie (Bedrijf Hulp Verlening).

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Evaluatie buurtpreventie periode 2007-2011

Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie buurtpreventie en neemt de uitkomsten mee in de nota Integrale Veiligheid. Tijdens een grote buurtpreventie-manifestatie die plaats vond op 7 december in De Maagd, is de evaluatie besproken en is er een evaluatie-brochure uitgereikt aan de bezoekers. De evaluatie wordt ook ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad.

In de evaluatie wordt teruggeblikt naar het collegeprogramma van 2006-2010 toen het belang van ‘buurtpreventie’ al werd aangegeven. De start van buurtpreventie vond aanvankelijk plaats in de noordelijke wijken, maar is als een olievlek over de rest van de gemeente uitgevloeid. Inmiddels zijn er in vrijwel alle wijken van Bergen op Zoom buurtpreventieteams actief. Het gaat daarbij om ongeveer 600 vrijwilligers.

Het resultaat van de inspanningen van de buurtpreventieteams is dat meer bewoners zich veilig voelen in hun wijk. De reacties van wijkbewoners zijn over het algemeen erg positief. Buurtpreventie wordt gefinancierd door de gemeente en woningcorporatie Stadlander. De totale kosten per jaar bedragen ongeveer een ton.

Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Han Polman

Vergroting bouwblok Verlengde Zandstraat

Het college heeft de bereidheid uitgesproken om via een planherziening medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een bouwblok van manege De Paardenhoeve aan de Verlengde Zandstraat. Deze uitbreiding is nodig vanwege de bedrijfsvoering en vanuit het dierenwelzijn. Hiervoor wordt een planherziening opgesteld die de gebruikelijke procedure doorloopt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Subsidie Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs voor schoolmaatschappelijk werk

Het college heeft besloten om voor het jaar 2012 een bedrag van € 30.000,- aan jaarlijkse subsidie beschikbaar te stellen aan het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs voor de inzet van het schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is een essentieel onderdeel van de zorgstructuur en een onmisbare schakel tussen onderwijs en het Centrum voor jeugd en Gezin. Onderwijs en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze schakelfunctie te organiseren en te financieren. Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk preventief werkt. Inzet van schoolmaatschappelijk werk in het voorgezet onderwijs komt in 2012 dan ook op basis van cofinanciering tot stand.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Uitbreiding uren stagemakelaar 2012

Het college van B&W heeft besloten om extra subsidie toe te kennen aan Sterk in Welzijn (SIW) voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van de maatschappelijke stages. Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot maatschappelijke stages.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Uitvoeringsnota Burgerparticipatie

Het college heeft de uitvoeringsnota Burgerparticipatie ‘Gemeente en Burgers op zoek naar een nieuwe balans’ vastgesteld. De uitvoeringsnota beschrijft het theoretisch kader waarbinnen de nieuwe balans tussen gemeente, burgers en het maatschappelijk middenveld wordt vormgegeven. Via een interactief proces met professionals en georganiseerde burgers zijn uiteindelijk vier speerpunten geformuleerd, namelijk ‘Organiseren Burgerparticipatie – Communicatie met Burgers- Faciliteren – Sociaal Beheer. Die speerpunten zullen de komende jaren de basis vormen voor burgerparticipatie.

Vanaf 2012 wordt gestart met de concretisering van de vier speerpunten. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met kernpartners (Stadlander en politie) en inwoners die hebben aangegeven mee te willen denken en doen.

Daarnaast wordt gedurende de eerste helft van 2012 gezorgd voor een geleidelijke afbouw en overgang van taken op het gebied van Gebiedsgericht Werken (zoals het opheffen van de wijkspreekuren, de rol van de wijk- en dorpstafels en de nieuwe positie van de wijkcommissie en dorpsraden) en het stelsel van adviesraden.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen

BTW sportcomplex De Markiezaten

 Het college heeft besloten een naheffing van de BTW van € 45.575,- op de bouwkosten van het clubhuis van RKvv Nieuw Borgvliet tijdens de herziening van de grondexploitatie op te nemen in de grondexploitatie De Markiezaten. Voetbalvereniging FC Bergen krijgt een factuur voor de levering van het clubhuis op sportpark De Markiezaten inclusief BTW van € 79.606,-. FC Bergen zal worden voorgesteld om het bedrag dat ze terugkrijgt van de fiscus rechtstreeks over te hevelen naar de gemeente Bergen op Zoom. Verder wil het college met FC Bergen een betalingsregeling treffen om de ontstane huurachterstand in te lopen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken