Sluiten

Openbare besluitenlijst 20 december 2011

Roks, M.

Stand van zaken kadernota Integrale Veiligheid

 

Het college heeft besloten de raad via een brief te informeren over de voortgang van de kadernota Integrale Veiligheid. De gemeente is, samen met de veiligheidspartners zoals politie, brandweer, Openbaar Ministerie en Stadlander, bezig met het opstellen van een nieuwe kadernota Integrale Veiligheid. In deze kadernota komt het beleid te staan op het gebied van veiligheid voor de jaren 2012-2016. De raad is op 5 september jongstleden geïnformeerd over het traject dat doorlopen wordt om te komen tot een nieuwe kadernota. Op deze avond heeft de raad ook haar ambities voor de kadernota verwoord. Met de brief aan de raad worden zij geïnformeerd over de voortgang van de kadernota en worden de eerste kaders van de nota zichtbaar. Eind maart wordt de kadernota ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

 

Voorbereidingsbesluit Heimolen e.o.
Het college stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit van 24 november m.b.t. de Heimolen in te trekken en een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Door de gemeenteraad is op 24 november jongstleden een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied Heimolen e.o. Dit besluit is op 5 december 2011 in werking getreden. Het is gebleken dat op de situatietekening abusievelijk een perceel dat ligt tussen Heimolen 64 en 70 opgenomen waarvoor een invulling met een ruimte voor ruimtewoning is voorzien. Door het intrekken van het raadsbesluit van 24 november 2011 en het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit wordt dit hersteld.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

 

Aanpassing van Verordening voor Bezwaarschriften
Het college heeft ingestemd met de aanpassing van de Verordening tot 1e wijziging van de verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007. Op 1 januari 2012 gaat de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal daadwerkelijk van start. Om de intergemeentelijke dienst vorm te geven is met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht een gemeenschappelijke regeling aangegaan, waarbij Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente fungeert. De uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bergen op Zoom.

 

De aanpassing van de verordening voorziet erin, dat het horen van bezwaarde(n) en het uitbrengen van advies aan het college van burgemeester en wethouders bij alle bezwaarschriften die betrekking hebben op wet- en regelgeving die in het kader van de gemeenschappelijke regeling door de afdeling Sociale Zaken van onze gemeente wordt uitgevoerd, geschiedt door de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom, dus ook die van inwoners van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht. Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente neemt op basis van dit advies een besluit op het ingediende bezwaarschrift.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

 

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Halsteren
Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Halsteren’ in procedure te brengen. Het plan voorziet in een nieuw en actueel bestemmingsplan voor de dorpskern van Halsteren en omvat globaal het bebouwingslint van de Dorpsstraat. Op dit moment geldt voor de dorpskern een voorbereidingsbesluit. Hierdoor dienen bouwaanvragen te worden aangehouden totdat er sprake is van een ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Halsteren’. Het voorbereidingsbesluit is mede genomen om gestapelde woningbouw (appartementencomplexen) in de dorpskern tegen te gaan. In het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Halsteren’ is gestapelde woningbouw daarom uitgesloten. Omdat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen in het gebied zal geen inspraak- c.q. informatieavond worden gehouden.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

 

Ontwikkeling Veoliaterrein-Meeussenstraat 30 – Wassenaarstraat 5a
Het college heeft besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan met Stadlander waarmee een woningbouwontwikkeling wordt nagestreefd op het Veoliaterrein-Meeussenstraat-Wassenaarstraat . De realisatie van deze woningbouwontwikkeling is door Stadlander voorzien in 2015. Tevens is afgesproken dat Stadlander in 2012 overgaat tot verkoop en renovatie van Stationszicht, een rijksmonument, met het oog op een nieuw gebruik als kantoor.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens 

 

 

Verzoeken schadeclaims inzake voormalig plan Bergse Haven
Het college heeft besloten een aantal bewoners en ondernemers gedeeltelijk tegemoet te komen in verband met verzoeken om schadeclaims in verband met het voormalig plan Bergse Haven. Een aantal bewoners en ondernemers uit de Geertruidapolder had een schadeclaim ingediend. De bewoners en ondernemers wilden een vergoeding van de door hen gemaakte kosten omtrent het project Bergse Haven (denk bijvoorbeeld aan het in de arm nemen van adviseurs).

 

Het college komt nu een aantal bewoners/ondernemers gedeeltelijk tegemoet. Het gaat om gevallen waarbij men al in vergaande mate van onderhandeling was. In totaal gaat het om een bedrag van

 

€ 20.000,-.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Subsidies voor onderhoud en herstel monumenten
Het college heeft besloten subsidie te verlenen voor het wind- en waterdicht en constructief veilig maken van een monumentaal pand aan de Wattweg 3. Daarnaast is besloten subsidie te verlenen voor het herstel van de monumentale kerk aan de Kerkstraat 53 in Lepelstraat. Er wordt een bedrag van € 20.000,- voor elk onderdeel verleend uit het ISV-budget.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

 

Verzoek tot toestemming inzet ruimtes bij basisscholen voor peuterspeelzaalwerk
Het college verleent toestemming aan de Lowys Porquinstichting voor het verhuren van ruimtes van basisschool De Springplank aan Zo Kinderopvang ten behoeve van buitenschoolse opvang. Aan de Stichting Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs wordt toestemming verleend voor het verhuren van een lokaal van basisschool De Krabbenkooi aan Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB).

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

 

Verlenen jaarlijkse subsidie aan Zo Peuterspeelzaal en opzeggen subsidierelatie
Het college van B&W  heeft besloten om voor het jaar 2012 een jaarlijkse subsidie van € 23.436,- te verlenen aan de Stichting Zo Peuterspeelzaal voor een gedeelte van de uitvoering van het regulier peuterspeelzaalwerk in de gemeente. Daarnaast heeft het college besloten de subsidie met Stichting Zo Peuterspeelzaal op te zeggen per 1 januari 2013. Dit om de bezuiniging met betrekking tot het regulier peuterspeelzaalwerk deels te realiseren.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Verzoek uitstel bouwplicht bouwkavel Redoute 4 Kijk in de Pot
Het college heeft besloten de koper van Redoute 4 toestemming te verlenen tot uitstel van de bouwplicht tot 1 januari 2013.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens 

 

Voortzetting samenwerkingsovereenkomst leerlingenvervoer Mytylschool
Het college van B en W stemt in met de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst leerlingenvervoer Mytylschool Roosendaal, onder voorwaarde dat ook de gemeente Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht deelnemen aan de samenwerkingsovereenkomst.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Subsidie RADAR
Het college heeft besloten aan RADAR een jaarlijkse subsidie toe te kennen van € 32.923,- voor het jaar 2012 voor de uitvoering van de wettelijk verplichte Antidiscriminatievoorziening.

 

Met ingang van 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening van kracht. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn gemeenten verplicht om de burger toegang te bieden to een onafhankelijke en laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. Het college heeft in 2008 al besloten om RADAR Midden- en West Brabant deze antidiscriminatievoorziening uit te laten voeren. In de jaren 2009 tot en met 2011 heeft de gemeente Bergen op Zoom een basispakket afgenomen bij RADAR. Dit basispakket omvat alle taken, te weten registratie van klachten, onafhankelijke bijstand en registratie daarvan, laagdrempelige toegankelijkheid, tijdige levering van de verplichte registratiegegevens aan de gemeente en deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. Het college stelt een bedrag van € 32.923,- aan subsidie ter beschikking.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie Stichting Vluchtelingenwerk
Het college verleent een bedrag van € 30.000,- aan subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk voor het jaar 2012. In februari 2010 heeft de gemeente Bergen op Zoom samen met de gemeente Tholen en de gemeente Woensdrecht het convenant ‘Uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Bergen op Zoom en de Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom’ ondertekend. Het convenant bestrijkt de jaren 2010 tot en met 2012. In het convenant is overeengekomen dat de Stichting Vluchtelingenwerk de juridische begeleiding, de maatschappelijke begeleiding, signalering van psychische en sociale problemen en doorverwijzing, draagvlakverbreding, voorlichting en het uitvoeren van speciale projecten in overleg met de gemeente uitvoert.

 

Het college heeft besloten om aan de Stichting Vluchtelingenwerk een subsidie van € 30.000,- te verlenen voor de activiteiten in 2012.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie Stichting Dag- en Woonvoorzieningen
Het college heeft besloten om aan de Stichting Dag- en Woonvoorzieningen een jaarlijkse subsidie te verlenen van € 10.502,- voor de organisatie van de vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking in 2012. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in samenwerking met scholen, verenigingen en buurthuizen waarbij de afdeling Vrijetijdsbesteding van Stichting Dag- en Woonvoorzieningen verantwoordelijk is voor de organisatie. De uitvoering van vrijetijdsbesteding wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gedaan en in sommige gevallen door vakkrachten.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie scoutinggroepen Karel Doorman en Kizito 2012
Het college heeft besloten aan scoutinggroep Karel Doorman een jaarlijkse subsidie te verlenen van

 

€ 13.000,- voor het jaar 2012. Aan scoutinggroep Kizito wordt een jaarlijkse subsidie van € 20.583,- toegekend. Aan scoutinggroep Kizito wordt tevens meegedeeld dat zij vanaf 2013 een jaarlijkse subsidie van € 5000,- tegemoet kunnen zien. Op dit moment huurt Kizito een ruimte van S&L Zorg. Daar gaat ook het meeste geld naartoe. Per september 2012 is de huurovereenkomst met S&L opgezegd. Kizito trekt dan in bij scoutinggroep Markiezaat.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie 2012 Novadic Kentron voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang
Het college heeft een bedrag van € 601.468,77 aan subsidie toegekend voor verslavingszorg en

 

€ 1.262.697,66 voor maatschappelijke opvang aan Novadic Kentron. Het gaat in beide gevallen om een taak waarbij vanuit het Rijk aan de gemeente Bergen op Zoom als centrumgemeente middelen beschikbaar worden gesteld. Het gaat om het werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Vaststellen subsidie 2010 en toekennen van subsidie 2012 aan Stichting Slachtofferhulp
B en W hebben besloten de subsidie van € 13.621,- over het jaar 2010 aan de Stichting Slachtofferhulp vast te stellen. Verder wordt aan diezelfde stichting een bedrag van € 13.621,- voor het jaar 2012 aan subsidie toegekend.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie De Zuidwester 2012 voor jeugdprogramma’s

 

Het college heeft besloten aan de Stichting De Zuidwester een bedrag van € 148.622,- aan jaarlijkse subsidie te verlenen voor 2012. De Zuidwester biedt al een kleine tien jaar preventieve jeugdprogramma’s aan, gericht op het voorkomen van achterstanden en het tijdig ingrijpen wanneer zich problemen in de ontwikkeling van een kind dreigen voor te doen. Sinds 2010 worden de jeugdprogramma’s Kind aan Huis, Spelend Opvoeden en het JPP uitgevoerd in relatie tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze programma’s vormen als het ware de ‘backoffice’  van het CJG en kunnen als voorliggende voorzieningen worden gezien voor de geïndiceerde Jeugdzorg.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Toekenning éénmalige subsidie aan De Zuidwester voor 4@ll en SMO Breda
Het college verleent een eenmalige subsidie aan De Zuidwester voor 2012 van € 25.000,- ten behoeve van het begeleid wonen 4@ll.

 

2012 is het laatste jaar dat de gemeente Bergen op Zoom als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang een subsidie zal toekennen, omdat de Rijksbijdrage lager is en deze vorm van opvang thuishoort bij het Jeugdbeleid. Vanuit het jeugdbeleid zijn hier geen middelen voor beschikbaar.

 

Tot en met 31 december biedt de Zuidwester zwerfjongerenopvang als dienst aan. Met ingang van 1 januari 2012 wordt de zwerfjongerenopvang aangeboden door de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda. SMO Breda ontvangt hiervoor met ingang van 2012 een jaarlijkse subsidie van € 75.000,-. Van beide diensten kunnen jongeren uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht gebruik maken.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Verlening subsidie 2012 aan Traverse voor algemeen maatschappelijk werk
B en W zijn akkoord gegaan met het verlenen van subsidie voor het jaar 2012 aan Traverse voor het uitvoeren van algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. Het gaat om een bedrag van

 

€ 787.160,-.

 

Daarnaast heeft Traverse voor 2012 een subsidieaanvraag ingediend voor het Eropaf-team. Er bestaat al een Eropuit-team (daarmee worden hulpbehoevende, zorgmijdende mensen benaderd), maar het idee was om dat meer uit te breiden met psychosociale inzet. Het beleid rondom bemoeizorg wordt echter op regionaal niveau bepaald en is dan ook niet vastgelegd in beleid. Daarnaast zijn er binnen de gemeentelijke begroting geen middelen beschikbaar om de gevraagde subsidie te kunnen verlenen. De subsidieaanvraag wordt dan ook niet gehonoreerd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie collectieve ggz-preventie 2012
Het college heeft besloten om onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de regiogemeenten aan GGZ WNB een jaarlijkse subsidie van € 105.575,- te verlenen voor activiteiten collectieve ggz-preventie. Dit is inclusief € 64.275,- voor de Alzheimercafe’s in Bergen op Zoom en Roosendaal.

 

Onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de regio is aan Novadic Kentron een jaarlijkse subsidie van € 31.252,- verleend voor activiteiten m.b.t. collectieve preventie.

 

Tenslotte wordt een bedrag van € 42.022,- aan collectieve preventie uit de Wmo decentralisatie uitkering aangewend voor de regionale inzet aan collectieve preventie.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Subsidie GGZ WNB voor maatschappelijk steunsystemen
Het college heeft besloten aan GGZ WNB voor het jaar 2012 een jaarlijkse subsidie te verlenen van

 

€ 400.000,- voor de uitvoering van maatschappelijke steunsystemen in de regio West-Brabant.

 

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Het betreft de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit betekent dat de gemeente Bergen op Zoom vanuit het Rijk middelen krijgt om in een werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht vorm en uitvoering te geven aan het beleid op deze beleidsterreinen. In het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg worden door GGZ WNB maatschappelijke steunsystemen (Mass-en) in alle 6 gemeenten in stand gehouden. De gemeente Bergen op Zoom verleent hiertoe voor het jaar 2012 aan GZ WNB een subsidie van € 400.000,-.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Jaarlijkse subsidie 2012 Kliënten Platform Minima Bergen op Zoom
Het college heeft besloten aan het Kliënten Platform Minima Bergen op Zoom voor het jaar 2012 een subsidie van € 6031,- te verlenen. Het Kliënten Platform Minima Bergen op Zoom behartigt de belangen van minima en uitkeringsgerechtigden in Bergen op Zoom, waarbij het accent lig op spreekuurwerk en de activiteiten daar omheen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Statutenwijziging Stichting Regionaal Podium voor popcultuur
Het college heeft besloten in te stemmen met het wijzigen van de statuten van Stichting Regionaal podium voor popcultuur Bergen op Zoom, waardoor de stichting in aanmerking kan komen voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en waardoor de financiële controle op de jaarstukken door een accountant in plaats van door een registeraccountant kan plaatsvinden.

 Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

 

Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020
Het college heeft van het bestuur van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant, waaraan Bergen op Zoom deelneemt, een reactie ontvangen op de zienswijzen die de gemeente eerder heeft ingediend op het concept van de Strategische Agenda voor de regio West-Brabant.

 

Deze Strategische Agenda die een leidraad zal vormen voor het handelen van de regio in de komende periode, is in de afgelopen periode opgesteld en voor commentaar aan alle betrokkenen voorgelegd. Nu ligt er een aangescherpte versie van de Strategische Agenda voor, die nog eenmaal in alle gemeenten in de regio ‘West-Brabant’ is aangeboden om na te gaan of de eerdere opmerkingen wel zijn verwerkt. Na deze laatste check zal de Strategische Agenda definitief worden vastgesteld en zal er ook een Uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin concrete projecten en bijbehorende planning zijn opgenomen. Het Uitvoeringsprogramma zal voor zienswijzen nog naar de gemeenteraad worden verzonden voordat het tot daadwerkelijke uitvoering zal worden gebracht.

 

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Uitgelicht

Zoeken