Sluiten

Openbare besluitenlijst 13 december 2011

Roks, M.

Bestemmingsplan ‘Klimbos en omgeving’

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘Klimbos e.o.’ in procedure te brengen. Het plangebied wordt grofweg voorzien tussen de A58 tot en met het terrein van Stay-Okay. In het plan wordt het bezoekerscentrum op het terrein van Stay-Okay mogelijk gemaakt en kunnen een klimbos danwel andere recreatieve voorzieningen worden gerealiseerd. Een parkeervoorziening en de locatie ter compensatie hiervan worden eveneens geregeld. Het pand Balsedreef 2 behoudt de woonbestemming. Om Villa Lievensberg te behouden en een ontwikkelingsmogelijkheid te geven wordt hiervoor een gemengde bestemming voorzien in de zin van een maatschappelijke voorziening, horeca of een kantoor. Om in de villa maatschappelijke voorzieningen mogelijk te maken dient de procedure in het kader van de Wet Geluidhinder te worden doorlopen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne’

Het college heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne’ in procedure te brengen. Het plan voorziet in de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op het perceel Van Konijnenburgweg 85. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Parkeervoorzieningen t.b.v. nieuwbouw medisch centrum ‘De Grebbe’

Om te voldoen aan de parkeernorm van 47 plaatsen ten behoeve van het nieuw te bouwen medisch centrum aan de Diepenbrocklaan 28 heeft het college in overleg met de aanvrager ermee ingestemd dat 8 parkeerplaatsen niet op het eigen terrein, maar op gemeentegrond worden voorzien.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwikkeling biogasinstallatie aan de Luienhoekweg

Het college constateert dat het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd gezag is om te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning ten behoeve van de biogasinstallatie op het perceel Luienhoekweg 3. Bij nader inzien blijkt dat er geen bestemmingsplanwijziging hiervoor nodig is, maar wel een omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom zijn in het kader van de Wabo wettelijk adviseur in die procedure. Op verzoek van Roosendaal zal het college te zijner tijd dat advies uitbrengen aan Roosendaal. Daarbij zal zeer kritisch worden gekeken naar de omgeving en wordt rekening gehouden met belangen van omwonenden. Het college van Bergen op Zoom zal de raad opiniërend betrekken bij de totstandkoming van dat advies aan Roosendaal. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Transformatie Jeugdzorg, regio West-Brabant

Het college van B&W stemt in met het visiedocument op de transformatie van de zorg voor jeugd: ‘West-Brabant, een prettige en gezonde omgeving om op te groeien, regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd’. Het college spreekt haar voorkeur uit voor subregionale samenwerking op districtelijk niveau van 6 gemeenten (Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk , Halderberge en Bergen op Zoom). Verder heeft het college besloten om de gemeenteraad intensief bij de transformatie van de jeugdzorg te betrekken. Dit ter uitvoering van de motie die is aangenomen tijdens de behandeling van de begroting in november 2011.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beperken oneigenlijk gebruik van de Peperbus (toren Sint-Gertrudiskerk)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen toestemming te verlenen aan verzoeken voor het gebruik van de Peperbus die niet bij de aard of functie van de kerktoren passen. Voorbeelden hiervan zijn sporten (tokkelen, abseilen), reclame-uitingen en/of het plaatsen van attributen (vlaggen, banieren) aan de buitenzijde van de toren.

Het gebruik van de Peperbus wordt beperkt tot:

het aankleden voor de jaarlijkse Vastenavendviering

het aanbrengen van onderhoudsmateriaal t.b.v. inspecties van en onderhoudswerkzaamheden aan de toren en het kerkgebouw

het aanbrengen van versieringen c.a. bij bezoek van leden van de Koninklijke familie

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen en Ad van der Wegen

Verzoek uitstel akte van levering bouwkavel

Het college heeft besloten tot uitstel van de koopverplichting tot 1 december 2012 en eventuele doorverkoop van de kavel door de potentiële koper van de kavel Redoute 11 onder handhaving van boetebeding. De rente van 5% wordt in rekening gebracht totdat levering plaatsvindt. Er wordt toestemming verleend tot doorverkoop van de kavel zonder winstoogmerk bij daadwerkelijk aankoop.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Gewijzigde verkoop van kavel

Het college heeft ingestemd met een gewijzigde verkoop van een kavel op het bedrijventerrein Oude Molen aan een bedrijf. De wijzigingen hebben betrekking op de kavelgrootte en een uitstel van 6 maanden op de bouwplicht.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitritten op bedrijventerrein Oude Molen

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de aanleg van in totaal 3 uitritten op een perceel aan de Koningsspil ten behoeve van 2 bedrijven.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Intrekking beleidsregels i.k.v. WOZ

In verband met de overdracht van waardebepaling WOZ en de heffing van belastingen aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) dienen bestaande beleidsregels, uitvoeringsbesluit en mandaatbesluit gemeentelijke belastingen te worden ingetrokken. De genoemde besluiten hebben géén betrekking op de invordering van gemeentelijke belastingen en zijn evenmin van toepassing op de belastingtaken die bij de gemeente achterblijven (leges, precariobelasting incidenteel, grafrechten, haven- en marktgelden).  Voor de belastingtaken die bij de gemeente achterblijven worden de bestaande aanwijzingen gehandhaafd. Met betrekking tot de parkeerbelastingen gelden afzonderlijke aanwijzingsbesluiten. Deze kunnen in stand blijven.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vaststellen (straat)naam

Het college heeft besloten om de naam ‘Fons Gieles Plantsoen’ vast te stellen voor de openbare ruimte die ligt tussen Rembrandtstraat en Frans Halsstraat. Verder wordt de straatnaam ‘Het Penseel’ vastgesteld voor het fietspad dat loop van de Rembrandtstraat tot de Frans Halsstraat.

Het verzoek om een straat te noemen naar Fons Gieles is van de familie van deze overlden kunstenaar gekomen. Fons Gieles (1924-1995) was betrokken bij de oprichting van ‘De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom’ en ‘In den Scherminckel’. Verder ontving hij in 1982 de Sakko-prijs voor Kunst en Letteren. Zijn kunstwerken zijn onder andere te bewonderen in Hotel De Draak, Het Markiezenhof, Stadsschouwburg De Maagd en de Gertrudiskerk.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra

Het college heeft besloten aan de Stichting Verenigde Wijkcentra voor het jaar 2012 een subsidie toe te kennen voor de wijkcentra De Bergse Plaat, Fort-Zeekant (’t Fort/De olifant), de Hofstee, De Kastanje, Oost, De Lepelaar, De Korenaere, Antonius Abt/ Het Hoofdkwartier, De Wittenhorst. Voor de Moerkens krijgt SVW een half jaar subsidie. Daarna zal de nieuwe eigenaar verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de wijkfunctie.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie kernpartners Centrum voor Jeugd en Gezin

Het college heeft besloten aan een aantal kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin subsidie toe te kennen voor het leveren van medewerkers ‘informatie en advies’. Stichting Traverse, Thuiszorg West-Brabant, MEE West-Brabant en Stichting De Zuidwester leveren sinds 2010 medewerkers voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Zuidwester levert naast medewerkers ook de manager. Per jaar ontvangen de hierboven genoemde organisaties subsidie voor het leveren van medewerkers voor 6 uur per week per medewerker. Ook in 2012 is dit het geval. Deze medewerkers vormen de ‘front office’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij beantwoorden onder meer vragen van ouders en professionals, leveren opvoedondersteuning, promoten het Centrum voor Jeugd en Gezin en geven lezingen op verschillende locaties.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van diverse raadsfracties. Het gaat om een brieven van het CDA over ‘communicatie’ en het Starterscentrum, een brief van Lijst Linssen over het behoud van de Jeugdraad,  een brief van de VVD over tijdelijke bewoning van leegstaande panden en brieven van de BSD over het vegen na de viering van 11/11 en de vestiging van voorkeursrecht gemeenten op gronden in de Auvergnepolder. De antwoorden op de raadsbrieven zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem.

College

Uitgelicht

Zoeken