Sluiten

Besluitenlijst test 22 november 2011

Roks, M.

Openbare besluitenlijst

Besluit

Omschrijving

Portefeuillehouder

Brandbeveiligingsverordening 2012

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet bepaalt dat de raad een brandbeveiligingsverordening moet worden vastgesteld. Op 25 november 2010 heeft de raad de Brandbeveiligingsverordening 2010 vastgesteld. In de nieuwe brandbeveiligingsverordening wordt een aantal zaken anders geregeld.

In de nieuwe verordening is nu een expliciete beslistermijn genoemd. Doorgaans gold een redelijke termijn van 8 weken die eenmalig met opnieuw een redelijke termijn van 8 weken verlengd kon worden. Indien later dan die 8 weken op het verzoek beslist wordt heeft dit, in tegenstelling tot wat in de huidige verordening staat, geen gevolgen.

Daarnaast is in het voorstel beoogd om de procedure voor het afgeven van de gebruiksvergunning in lijn te laten lopen met de procedure voor het afgeven van een evenementenvergunning. Het komt regelmatig voor dat voor een evenement waar bijvoorbeeld een feesttent gebruikt wordt naast een evenementenvergunning ook een gebruiksvergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening benodigd is. Er is een nieuwe aanvraagformulier ontwikkeld om de aanvragen om een vergunning gemakkelijker af te handelen.

Ad Coppens

Han Polman
Implementatie risicomanagement

Het college wil de notitie ‘De implementatie van risicomanagement’ vaststellen en stuurt de notitie met een aanbiedingsbrief aan de Werkgroep ‘Doorlichting plan Bergse Haven’. Als de werkgroep akkoord gaat met het plan zal het definitief worden vastgesteld.

Binnen de gemeente wordt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen aandacht besteed aan risico’s. Mede naar aanleiding van de evaluatie van het plan Bergse Haven is aangegeven dat risicomanagement op onderdelen verbeterd kan worden. Het college heeft besloten hoe deze verbetering verder geïmplementeerd gaat worden. Afronding hiervan is voorzien medio 2012. De werkgroep Doorlichting Plan Bergse Haven ziet vanuit de raad toe of de diverse verbeterpunten adequaat worden ingevoerd.

Ad Coppens
Ondersteuning bij dementie

Het college heeft ingestemd met het verlenen van een subsidie van € 30.000,- voor de periode 2012-2014 ten behoeve van het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk.

De gemeente Bergen op Zoom maakt sinds 2004 deel uit van een netwerk voor dementieondersteuning. Dit netwerk werd tot 2009 door het Rijk en vanaf 2009 door de Provincie gefinancierd. Per 31 december 2011 stopt de financiering vanuit de provincie. De afgelopen 8 jaar is een goed georganiseerd netwerk opgebouwd en de deelnemende partners willen de samenwerking continueren. De gemeente Bergen op Zoom is bereid, voor de periode van 2012 tot en met 2014 een bijdrage te verstrekken van € 10.000, - omdat het past binnen het gemeentelijk ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid en het mantelzorgbeleid. De overige partners leveren ook een financiële bijdrage.

Arjan Van der Weegen
Vervangen oude gasleidingen

Het college heeft kennisgenomen van de aanpak van Enexis bij het vervangen van oude gasleidingen. Enexis heeft hierover een informerende brief richting het college van B&W gezonden. Landelijk is er aandacht voor het vervangen van brosse (grijs) gietijzeren gasleidingen. Deze leidingen, met een verhoogd risico op breuk, zijn eigendom van Enexis. De netwerkbeheerder heeft de gasleidingen exact in beeld voor wat betreft ligging en kwaliteit en stelt dat er geen direct gevaar bestaat. Daarnaast voert Enexis periodiek preventieve controles uit om de veiligheid en betrouwbaarheid van het net te kunnen garanderen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Er is inmiddels een saneringsprogramma opgesteld dat in de komende periode van 15 tot 50 jaar zal worden uitgevoerd.

Ad Van der Wegen
Ruimte voor Ruimte 

Het college heeft haar bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de realisatie van een zogenoemde Ruimte voor Ruimte-woning aan de Bergsebaan. Op dit perceel bevindt zich een glastuinbouwbedrijf dat zijn bedrijfsactiviteit beëindigt en alle agrarische opstallen verwijdert. Hiervoor wordt een planherziening opgesteld die de gebruikelijke procedure doorloopt.

Ad Van der Wegen
Declaratie kosten website Centrum voor Jeugd en Gezin

Het college heeft ingestemd met het declareren van kosten voor introductie en onderhoud van de website van het CJG bij de provincie.

In oktober 2008 heeft de regio West-Brabant een subsidieaanvraag ingediend voor de implementatie van het virtueel Centrum voor jeugd en Gezin in West-Brabant. De provincie heeft de subsidie voor de jaren 2009, 2010 en 2011 toegekend. Door deze subsidie heeft Bergen op Zoom in januari 2010 haar CJG website kunnen realiseren (http://www.cjgbergenopzoom.nl/) . Voor het jaar 2011 kan Bergen op Zoom een bedrag declareren van in totaal € 4.308,-.

Arjan Van der Weegen
Voorbidboek Regio West Brabant (RWB) voor Culturele Hoofdstad 2018

Het college heeft kennis genomen van het RWB Voorbidboek 2018 Brabant. In dit boek zijn ideeën verzameld over hoe met inbreng van West Brabantse kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur en evenementen Brabant in 2018, wanneer Eindhoven als Culturele Hoofdstad van Europa genomineerd wordt, onderscheidend op de kaart gezet kan worden.

Arjan Van der Weegen
Toekenning subsidie KBO afdeling Halsteren

Het college heeft besloten de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Halsteren, een subsidie toe te kennen van € 947,-. Het gaat om een waarderingssubsidie voor 2011. De KBO Halsteren ontvangt, evenals andere ouderenbonden, al vele jaren een subsidie om ontspannende en educatieve activiteiten voor hun leden te organiseren.

Arjan Van der Weegen
Aanwijzen collectieve dagen

Het college heeft voor 2012 een aantal dagen aangewezen waarop hogere geluidsnormen gelden dan de wettelijk voorgeschreven normen. Het college wijst dit soort dagen jaarlijks aan. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld Nieuwjaarsnacht (tot 02.00 uur), de vrijdag waarop de Bluesroute valt, Koninginnenacht, de zaterdag van het jazzweekend, de dagen van de Krabbenfoor, lepelstraatse kermis, Halsterse kermis, de braderieën in Halsteren en Lepelstraat en de periode waarin de Vastenavend valt.

Ad Coppens

Ton Linssen
Ingebruikname gemeentegrond als parkeerstrook

B en W willen medewerking verlenen aan het wijzigen van een bestemming ‘Groenvoorzieningen’ ten behoeve van parkeren voor een strook groen achter Boerhaaveplein 7 en 9 (bij Ziekenhuis Lievensberg). Het college verleent medewerking onder voorwaarden.

Ad Van der Wegen
Doelmatig waterbeheer in West-Brabant

B en W hebben uitgesproken meer te willen samenwerken als het gaat om het doelmatig waterbeheer in West-Brabant. Voor de uitwerking van de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater, grondwater en afvalwater en de zorgplicht van de afvalwaterzuivering door het waterschap, wordt in het westelijk deel van Noord-Brabant een regionale samenwerking onderzocht en uitgewerkt.

Voor genoemd samenwerkingsproces van doelmatig waterbeheer zal een opgestelde intentieverklaring, om daar op groeiende wijze en via projectmatige aanpak invulling aan te geven, worden ondertekend. Wethouder Ad van der Wegen heeft de intentieverklaring namens het college getekend.

Ad Van der Wegen
Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan 2011/2012

B en W hebben het sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan 2011-2012 vastgesteld. De gemeente heeft als wegbeheerder de taak om ervoor te zorgen dat het de weggebruiker duidelijk is wat wel en wat niet wordt gedaan om de gladheid te bestrijden. Hiervoor stelt de gemeente een gladheidsbestrijdingsplan op waarin de organisatie en de werkwijze van de gladheidsbestrijding is vastgelegd. Het plan is te raadplegen via de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/.

Ad Van der Wegen
Samenwerkingsovereenkomst project ‘Samen Sterk in het Buitengebied’

Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst ‘Samen Sterk in het Buitengebied’. Wethouder Ad Coppens heeft op 23 november in Boxtel hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het project voorziet in een versterking van de samenwerking op het gebied van handhaving samen met de provincie, andere gemeenten in de regio en particuliere natuurterreinbeheerders.

Ad Coppens
Integrale Jeugdgezondheidszorg

Het college heeft besloten om samen met andere gemeenten in West-Brabant een opdracht uit te zetten voor integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot 19-jarigen. Tot nu toe was het zo dat kinderen tot 4 jaar bij het consultatiebureau terecht konden. Daarna is de GGD de aangewezen plek voor jeugdgezondheidszorg. Er was met andere woorden een knip gemaakt in de zorgverlening op basis van leeftijd. Voor de klant is het veel prettiger om bij dezelfde zorgaanbieder te kunnen blijven. Vandaar dat het college graag naar een integrale jeugdgezondheidszorg toe wil. De gemeente Bergen op Zoom wil samen met andere gemeenten in West-Brabant optrekken om een opdracht of concessie te verstrekken op het gebied van integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jarigen.

Arjan Van der Weegen
Leisure Kijk in de Pot-Zuid

B en W hebben ingestemd met een aanpassing van het ontwikkelplan Schelde Veste waarbij in Kijk in de Pot –Zuid woningbouw wordt vervangen door 17.298 m² Leisure en de ontsluiting van de villawijk Kijk in de Pot via de stadzijde en niet via de Markiezaatsweg te laten lopen.

Voorts is ingestemd met een aanpassing in het ontwikkelplan, waarbij langs de Binnenschelde een horecavoorziening wordt gerealiseerd.

Tenslotte is ook ingestemd met de aanpassing van de grondexploitatie voor het onderdeel Kijk in de Pot Zuid.

Ton Linssen
Beantwoording raadsbrief

Het college beantwoordt een brief aan de fractie van Lijst Linssen over voormalige uitrit aan de meubelboulevard. Het antwoord op de brief is terug te vinden via de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/.

Ad Van der Wegen
Uitgelicht

Zoeken