Verkeer centrumgebied, centrumring

Bewoners van de centrumring, met name de zuidkant, ervaren een hoge verkeersdruk. De weg is circa tien jaar geleden opnieuw ingericht met een smalle rijbaan, maar nog blijft de overlast. Er rijdt relatief veel verkeer , ook vrachtverkeer, terwijl men ook verder buitenom de stad zou kunnen rijden. Het verbeteren van deze situatie kan niet alleen met maatregelen op de centrumring zelf. Ook maatregelen op andere plekken kunnen bijdragen aan de verkeersdruk op de centrumring. Daarnaast is de verkeersveiligheid een aandachtspunt, vooral het uitzicht vanuit de verschillende zijstraten.
Er zijn veel verschillende belanghebbenden bij dit probleem betrokken. In de zomer van 2017 is een motie aangenomen door de gemeenteraad, waarin wordt verzocht onderzoek te doen naar de verkeersstromen en met maatregelen te komen. Dit onderzoek heeft in september 2017 plaatsgevonden. Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten is door de aanwezigen gevraagd een klankbordgroep op te richten, waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Wij hebben Goudappel Coffeng gevraagd dit traject als onafhankelijk adviesbureau te begeleiden. Hieronder vindt u alle relevante documenten.