Projectplan aanpak blauwalg Groote Melanen

Roks, M. (Marloes)

Definitieve projectplan aanpak blauwalg Groote Melanen bekend

In de Groote en Kleine Melanen is al lange tijd sprake van overlast door blauwalg. In 2009 is door de gemeente en waterschap Brabantse Delta daarom besloten de waterkwaliteit van deze vennen te verbeteren. In de Kleine Melanen is een deel van het werk al gerealiseerd. Het projectplan voor de Groote Melanen is op 14 augustus 2015 officieel bekendgemaakt. Het waterschap heeft advies gegeven over de waterwerkzaamheden in dit plan. De gemeente start in het najaar van 2015 met de uitvoering ervan.

Wat gaat er gebeuren?

In het projectplan Groote Melanen staan de volgende werkzaamheden:

Er worden natuurvriendelijke oevers gemaakt en er worden visstoepen aangelegd.
De Jankenbergloop wordt omgeleid waardoor het fosfaatgehalte laag kan blijven. Zo komt het hemelwater op een andere plaats terecht, en speelt het geen rol meer bij blauwalgvorming.
Aanpassingen aan de sloot ten noorden van het volkstuinencomplex.
Realiseren van natuurlijk peilbeheer.
De gebaggerde bodem wordt afgedekt met zand en voorzien van een fosfaatbindend middel. Dit voorkomt blauwalgengroei.

Meer informatie

Wilt u het projectplan inzien? Dat kan via www.brabantsedelta.nl of via www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u meer weten? Dat kan via: grootemelanen@bergenopzoom.nl. Voor vragen aan het waterschap kunt u terecht bij dhr. S. Hofstra, 076 564 10 50.