Uitwerkings- en wijzigingsplan "Nieuwe Vesting, deel Op de Weele"

Musters, A. (Anja)

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat het ontwerp van het uitwerking- en wijzigingsplan “Nieuwe Vesting, deel Op de Weele” gereed is.

Het gebied Nieuwe Vesting wordt gerealiseerd op het voormalige Nedalco terrein. Op de Weele is onderdeel van dit gebied. De ontwikkelingslocatie Nieuwe Vesting is planologisch geregeld met een zogeheten globaal bestemmingsplan waarin een uitwerkingsplicht is opgenomen.

Voor de locatie Op de Weele is nu een plan ontwikkeld. Het betreft de ontwikkeling van twee gebouwen met een verdiepte parkeervoorziening. Het eerste gebouw bevat 39 middeldure huurappartementen en gebouw 2 bevat 21 woonzorgeenheden van WiboZ (Wooninitiatief Bergen op Zoom) ten behoeve van zorg van kinderen met een verstandelijke beperking. Het uitwerkingsplan “Nieuwe Vesting, deel Op de Weele bevat de planologische regeling om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De onderhavige ontwikkeling vergt een beperkte aanpassing van de grenzen van de uit te werken bestemming. Het wijzigingsplan dat gelijktijdig met het uitwerkingsplan ter inzage wordt gelegd voorziet hierin. De beperkte aanpassing is nodig om te komen tot een zorgvuldige stedenbouwkundig inpassing. De aanpassing draagt daarmee bij aan een goede stedenbouwkundige invulling van de onderhavige locatie en doet geen afbreuk aan de doelstellingen en de stedenbouwkundige hoofdstructuur van het plan.

De ontwerpplannen liggen vanaf 4 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
- digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0748.WP189e-0201 en plan-nummer NL.IMRO.0748UP189h-0201  )
- digitaal via de website www.bergenopzoom.nl
- op papier tijdens kantooruren in de leeshoek van het stadskantoor aan de J. Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom.

Gedurende genoemde periode van 6 weken kan iedereen schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen tegen de ontwerpplannen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA  Bergen op Zoom. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J. Cats, telefoon (0164) 277555. 

Kijk op Ontwerpbestemmingsplan Uitwerkings- en wijzigingsplan "Nieuwe Vesting, deel Op de Weele" voor de bijbehorende documenten