Ontwerp 9e wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Oost (Heerlesebaan 1a

Musters, A. (Anja)

Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maken bekend dat het ontwerp van het 9e wijzigingsplan van het bestemmingsplan “Buitengebied Oost (Heerlesebaan 1a)” met plannummer NL.IMRO.07480000WP0131l-0201 gereed is.

Het ontwerpwijzigingsplan ziet op het wijzigen van het bestaande agrarische bedrijf naar een woonbestemming op het perceel Heerlesebaan 1a.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om onder voorwaarden de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Dit moet objectief aangetoond zijn. De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen heeft ten aanzien van dit verzoek een positief advies uitgebracht. Voorts zijn er geen overwegende bezwaren om aan het verzoek tegemoet te komen.
Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 30 oktober 2017 gedurende 6 weken voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
- digitaal via de website www.bergenopzoom.nl
- op papier tijdens kantooruren in de leeshoek van het stadskantoor aan de J. Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom.
Gedurende deze periode is het mogelijk om schriftelijke of mondelinge zienswijzen in te dienen omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeente Bergen op Zoom, ter attentie van het team Ruimtelijke ordening en Vergunningen, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de heer J.M.E.M. Verpaalen, telefoon (0164) 277491. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Bergen op Zoom, 27 oktober 2017.

Kijk op gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Oost, 9e uitwerkingsplan" voor de bijbehorende documenten