Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan RvR Langstraat

Moerings, A.C.J. (Alex)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 21 september 2017 het bestemmingsplan ‘RvR Langstraat’, met plannummer NL.IMRO.0748.BP0231-0301 gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft een klein gedeelte van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Herstel West-Brabantse Waterlinie’ en is gelegen ten oosten van de kern Halsteren. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Langstraat, aan de zuidzijde door een bosperceel (met pad) langs de Fort De Roverweg, aan de noordzijde door een bestaand woonperceel en aan de oostzijde door een groen perceel.

Aanleiding / doel
In 2011 heeft de gemeenteraad een ruimte voor ruimte ontwikkeling mogelijk gemaakt langs de Langstraat –Fort de Roverweg middels het bestemmingsplan 'West Brabantse Waterlinie (RVB11-0010). Daarmee kon de bedrijfslocatie van een voormalige leliekwekerij worden gesaneerd. De afgelopen periode is deze sanering uitgevoerd en zijn 9 ruimte voor ruimtekavels ontwikkeld. Deze ontwikkeling krijgt nu een vervolg. Oorspronkelijk was het plan om op het perceel Langstraat 1 en op een achtergelegen agrarisch perceel ten noorden van de Fort de Roverweg worden 4 extra ruimte voor ruimtekavels voorgesteld. Dit perceel komt voor herontwikkeling in aanmerking, als uitvloeisel van de afspraken rond de eerdere ruimte voor ruimte ontwikkeling langs de Fort de Roverweg. De huidige bestemming van de percelen is momenteel agrarisch. Bovengenoemde ontwikkeling vergt daarom een aanpassing van het bestemmingsplan. 

Wijzigingen
Het plan is op onderdelen gewijzigd vastgesteld. Op basis van ingediende zienswijzen en het amendement van de raad is het perceel gelegen achter Langstraat 1 uit het bestemmingsplan gehaald. In het gewijzigde plan worden uitsluitend de twee woningen aan de Langstraat 1 mogelijk gemaakt. Deze wijzigingen zijn aangegeven in het ter inzage liggende raadsbesluit. 

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 oktober  2017 gedurende 6 weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor. Het bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website http://www.bergenopzoom.nl”. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.BP0231-0301).

Beroep
Gedurende de genoemde periode van zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s -Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. Daarnaast kan beroep worden ingesteld tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. 

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer 0164 - 277 532.

Bergen op Zoom, 15 oktober 2017

Kijk op gewijzigde vaststelling bestemmingsplan RvR Langstraat voor de bijbehorende documenten