Bestemmingsplan "RvR Fort Pinsenweg"

Musters, A. (Anja)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 20 september 2017 de raad het bestemmingsplan “RvR Fort Pinsenweg” heeft behandeld en besloten hebben niet in te stemmen met dit bestemmingsplan.

Plangebied
Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft een klein gedeelte van het plangebied van het bestemmingsplan 'Fort Pinsenweg e.o.' en is gelegen langs de Fort Pinsenweg in het overgangsgebied tussen de kernen Bergen op Zoom en Halsteren. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Randweg Noord, ten westen van het plangebied is een cluster woningen gelegen langs de Halsterseweg. In het noorden wordt het plangebied begrenst door de Fort Pinsenweg en de Jan Sinkeweg. Het plangebied grenst aan de oostzijde ook aan de Jan Sinkeweg.

Aanleiding / doel
In 2010 is het bestemmingplan “Fort Pinsenweg e.o.”opgesteld, waarin onder andere de ruimte voor ruimte ontwikkeling aan de Fort Pinsenweg is mogelijk gemaakt.
Dit nieuwe bestemmingsplan heeft als doel de herverkaveling mogelijk te maken en daarnaast het juridisch-planologisch mogelijk maken dat een aan te kopen perceel bebouwd kan worden met een woning. Met dit initiatief worden vier extra woningen mogelijk gemaakt ten opzichte van het eerdere plan van 2010.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 4 zienswijzen ontvangen. Op 20 september 2017 heeft de raad besloten niet in te stemmen met dit bestemmingsplan.

Ter inzage
Het raadsbesluit ligt met ingang van 6 november 2017 gedurende 6 weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in het stadskantoor aan de J. Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom. Het besluit is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl.

Beroep
Gedurende genoemde periode van zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep in worden gesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 200019, 2500 EA 's-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Mutsaers (0164-277532) van het team Ruimtelijke Ordening

Bergen op Zoom, 5 november 2017

Kijk hier voor het bijbehorende Raadsbesluit