Arbeidsmigranten

Bob van den Berg

In de regio West-Brabant werken en verblijven veel arbeidsmigranten, ook in de gemeente Bergen op Zoom. Sommige arbeidsmigranten verblijven enkele maanden, anderen vestigen zich permanent. In de regio zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van arbeidsmigranten. In de afgelopen jaren zijn enkele woonvoorzieningen in de vorm van joblodges gerealiseerd en hebben verschillende initiatiefnemers zich met plannen en ideeën bij de gemeente gemeld. Deze initiatieven hebben nog niet geleid tot concrete plannen en/of tot besluitvorming.

In mei 2019 is besloten om alle initiatieven rondom huisvesting arbeidsmigranten “on hold’ te zetten. Het college heeft destijds aangegeven om samen met de raad te willen komen tot een nieuw kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het huidige beleidskader: Beleidsrichtlijn huisvesting arbeidsmigranten.

De beleidsdiscussie is nodig om zowel maatschappelijk als politiek draagvlak te krijgen voor het uitvoeren van het 'programma huisvesting arbeidsmigranten'. Dit programma voorzag voor de periode 2013-2019 in het realiseren van in totaal 500 huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten die tijdelijk in onze gemeente verblijven. Hiervan is slechts een deel (52 plekken) gerealiseerd. Dit betekent dat de gemeente Bergen op Zoom nog voor een opgave staat.

Gekozen is voor een aanpak om de gemeenteraad mee te nemen in dit vraagstuk. Het gaat in eerste instantie niet over locaties en concrete initiatieven, maar wordt er ingezoomd op de thema’s economie & arbeidsmarkt, wonen & leefomgeving en samenleving & sociaal domein. Op 3 december 2019 heeft een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2020 volgt een tweede bijeenkomst. 

Meer weten? Neem contact op met mevrouw M. Lambregts van het cluster Plannen en Projecten, 0164-277532, m.g.j.lambregts@bergenopzoom.nl.