Kinderopvang en de gemeente

Administrator

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang 2005 in werking getreden. Deze wet moet stimuleren dat mensen beschikbaar zijn en blijven voor de arbeidsmarkt.

Voor vergoeding van de kosten is een verdeling gemaakt tussen Rijk, werkgever en werknemer. In principe zou ieder een derde deel van de kosten moeten betalen. De werkgever is dit echter niet verplicht.

Een werkgever kan de vergoeding maandelijks op voorschotbasis of op declaratiebasis aan de werknemer uitbetalen.

De werknemer kan hiernaast bij de belastingdienst ook een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De hoogte van deze vergoeding is altijd afhankelijk van uw inkomen. Pas bij een gezinsinkomen boven de € 70.000 vervalt de bijdrage van de belastingdienst.

Wat te doen als uw werkgever geen bijdrage wil betalen en u kunt deze kosten zelf niet betalen.

In dit geval kunt u een beroep doen op de inkomensafhankelijke bijdrage van het Rijk. Bepalend zijn altijd uw inkomen, het aantal kinderen en de hoogte van de bijdrage van uw werkgever.

De belastingdienst kan u hier meer over vertellen. Kijk op www.belastingdienst.nl of bel met 0800-0543.

Kinderopvang en de gemeente

Als u een uitkering ontvangt op grond van de Wwb, Ioaw, Ioaz of Anw, heeft u meestal nog geen werkgever. Maar omdat u deelneemt aan een traject, kan het wel noodzakelijk zijn dat u kinderopvang heeft. In deze situatie kunt u meestal bij de afdeling Werk en Inkomen een aanvraag indienen voor vergoeding van dit gemiste werkgeversdeel.

Dit geldt ook voor mensen die als nieuwkomer de verplichte inburgeringcursus volgen, mensen met een WIK (kunstenaars) uitkering en niet uitkeringsgerechtigden die via de gemeente een traject volgen.

En het geldt voor mensen die studeren bij een onderwijsinstelling zoals genoemd in de Wet Studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en scholingskosten.

Tip: zowel de belastingdienst als de gemeente hebben vaak enkele weken nodig om de vergoeding te bepalen en uit te betalen. Intussen moet u wel de rekening van de Kinderopvang zelf betalen.

Op tijd regelen voorkomt dus (financiële) problemen.

Landelijk Register Kinderopvang

In 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang in werking getreden. Dit landelijk register vervangt de individuele gemeentelijke registers. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt (ook de Belastingsdienst) om misbruik te voorkomen. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben per 2011 alleen recht op kinderopvangstoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK geregistreerd staat. Meer informatie is te vinden op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Vanaf 2010 gelden strengere regels voor gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van gastouderopvang behouden in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe deskundigheidseisen voldoet. Willen de ouders in 2011 dat recht behouden, dan moet de gastouder wel aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen én in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen. Gastouders moeten via een geregistreerd gastouderbureau een aanvraag tot registratie doen bij de gemeente.

Handhaving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom kan handhavend optreden tegen overtredingen door instellingen voor kinderopvang. In de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Bergen op Zoom’ is vastgelegd op welke wijze tegen welke overtreding wordt opgetreden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de gemeente, kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0164.