Openbare vergadering COVM Woensdrecht

Splinter, F. (Fabiola)

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 13 april 2017 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

De agenda luidt als volgt:

1.    Opening en mededelingen
2.    Ingekomen / uitgaande stukken
3.    Verslag bijeenkomst d.d. 6 oktober 2016
4.    Klachtenoverzichten 
5.    Jaarrapportages 2016
6.    Brief Provincie Noord-Brabant evaluatie Beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant 2010
7.    Rondvraag
8.    Sluiting 

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 10 april 2017 digitaal beschikbaar via de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl. Zoek op ‘COVM Woensdrecht’ via de zoekbalk en klik op het eerste resultaat.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.