Ter inzagelegging Ontwerp projectplan Kleine Melanen

Splinter, F. (Fabiola)

Waterschap Brabantse Delta en gemeente zijn sinds 2009 bezig met werkzaamheden in de Kleine Melanen ter bestrijding van de blauwalgen problematiek en realisatie van de waternatuurfunctie, waaronder: baggeren, bezanding met toegevoegd fosfaatbindend middel, natuurvriendelijke oeverinrichting en visstandbeheer. Aanvullende maatregelen zijn beschreven in het Ontwerp projectplan.
Dit projectplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van vrijdag 28 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage op zowel het kantoor van waterschap Brabantse Delta als op het stadskantoor Bergen op Zoom.

Bekendmaking 

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat dagelijks bestuur in haar vergadering van 11 juli 2017 heeft vastgesteld: Ontwerp projectplan Kleine Melanen.

Achtergrond

Als uitwerking van het Waterplan Bergen op Zoom (2002) wordt samen met gemeente Bergen op Zoom het project waterkwaliteit Kleine Melanen uitgevoerd. Na een besluit van het AB in 2009 zijn waterschap en gemeente gestart met werkzaamheden in de Kleine Melanen ter bestrijding van de blauwalgen problematiek en realisatie van de waternatuurfunctie: baggeren, bezanding met toegevoegd fosfaatbindend middel, natuurvriendelijke oeverinrichting en visstandbeheer. Tijdens de uitvoeringsperiode van deze maatregelen bleek uit nieuwe gegevens dat ook de instroom van fosfaatrijk afgekoppeld hemelwater en toestromend oppervlaktewater gereduceerd zal moeten worden om de blauwalgenproblematiek in de Kleine Melanen structureel op te kunnen lossen. Samen met de gemeente Bergen op Zoom zijn daarop maatregelen uitgewerkt die deze instroom van nutriënten voldoende beperken. Deze aanvullende maatregelen zijn beschreven in het ontwerp projectplan. Het principe van de maatregel is dat een groot deel van het instromend fosfaatrijk water wordt omgeleid en benedenstrooms van de Kleine Melanen weer wordt aangetakt op het watersysteem.

Ter inzagelegging

Het ontwerp projectplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 28 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda.

Verder liggen de stukken ter inzage bij de Gemeente Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Dit besluit wordt bekend gemaakt op http://officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap gepubliceerd. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen. Wilt u een toelichting op de stukken, dan kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Waterschap Brabantse Delta, dhr. L.W.J. Vriens, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. de naam van het ontwerp projectplan waartegen de zienswijze zich richt;
  4. een opgave van de redenen waarop men zich met het ontwerp projectplan niet kan verenigen.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom vraagt.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 076 564 1000. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het waterschap stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het waterschap het projectplan definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.
 

Crisis- en herstelwet 

Op de besluitvorming tot vaststelling van het definitieve projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat het instellen van pro-forma beroep (het later indienen van de beroepsgronden) tegen het definitieve projectplan niet mogelijk is.
 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. L.W.J. Vriens via telefoonnummer 076 564 10 76.