Doorbraak in impasse Cort Heyligers-legeringsgebouwen

Roks, M. (Marloes)

Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hebben overeenstemming bereikt over de afronding van de voormalige Cort Heyligerskazerne op het terrein van het Groene Gordijn. De woningcorporatie heeft de gemeente voorgesteld af te willen zien van de voorgenomen sloop van de voormalige legeringsgebouwen C en D. Stadlander gaat met marktpartijen in gesprek om samen hierin woningbouw te realiseren.

Uit alle onderzoeken blijkt, dat om te komen tot een goede afronding van de woonbuurt, de sloop van het oude keukengebouw E, de beste optie is. Dit pand verkeert namelijk in een erbarmelijke staat en herontwikkeling is financieel niet haalbaar. Stadlander en de gemeente hebben dit voorstel, waarin de casco’s van de kazernegebouwen C en D worden behouden en die van de voormalige keuken wordt afgebroken, voorgelegd aan de Vereniging Binnenstad. Die had eerder op behoud van alle nog resterende legeringsgebouwen aangedrongen. Volgens de Vereniging Binnenstad doet dit nieuwe voorstel recht aan het door haar nagestreefde behoud van een ensemble van historische gebouwen rondom de appelplaats van de voormalige kazerne.

Behoud legeringsgebouwen C en D
Stadlander onderzocht meerdere malen of in de casco’s van de voormalige legeringsgebouwen C en D tegen aanvaardbare kosten energiezuinige en levensloopbestendige sociale huurwoningen gerealiseerd konden worden. Dat bleek voor de corporatie keer op keer een financieel onverantwoorde opgave. Een uitkomst die later ook werd bevestigd door de herbestemmingsscan, een haalbaarheidsonderzoek dat een onafhankelijk onderzoeksbureau uitvoerde. Daarnaast bleek de interesse van marktpartijen onvoldoende om de ontwikkeling integraal op te pakken. Met name gebouw E vormde een struikelblok. Een mogelijk hergebruik van de gebouwen kon uiteindelijk ook niet rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van enige subsidie vanuit de provincie. Het nieuwe voorstel biedt ruimte voor een goede inpassing en realisatie van het programma van het in het park beoogde vierde appartementencomplex, gecombineerd met de nieuwbouw op de locatie van het keukengebouw.

In 2012 heeft Stadlander de eerste drie appartementengebouwen in het park afgenomen van projectontwikkelaar Blauwhoed. Zo gaf Stadlander tijdens de recente bouwcrisis een impuls aan de verdere ontwikkeling van het Groene Gordijn. Aan de westrand van het park zijn inmiddels de eerste eengezinswoningen en bungalows gerealiseerd. Met de aanpak van de voormalige legeringsgebouwen rond de appelplaats, komt de voltooiing van het Groene Gordijn in zicht.