Peiling over opvang vluchtelingen

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Meerderheid ondervraagden voor tijdelijke noodopvang vluchtelingen.
Iedere gemeente moet een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Dit vindt een meerderheid van de deelnemers aan de peiling over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Bergen op Zoom. De ondervraagden geven de voorkeur aan de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen boven het huisvesten van extra statushouders. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek.

De gemeente Bergen op Zoom hield medio april een digitale steekproef onder 2500 inwoners over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ook de 1149 leden van het Burgerpanel kregen deze vragenlijst. Bijna 500 inwoners en een kleine 400 Burgerpanelleden vulden de vragenlijst in, een respons van respectievelijk 20 en 33 procent. Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten genoemd.   

Uitkomsten steekproef GBA

  • 56 procent van de ondervraagden is van mening dat iedere gemeente een bijdrage moet leveren aan de opvang van vluchtelingen. 30 procent vindt dit niet. 
  • 17 procent vindt dat de gemeente meer statushouders moet huisvesten dan wettelijk verplicht. 63 procent is het hiermee oneens.  
  • 55 procent vindt dat de gemeente tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen moet bieden. 31 procent is het hiermee niet eens.  
  • 47 procent maakt zich zorgen over de opvang van vluchtelingen, tegenover 30 procent die zich geen zorgen maakt. De zorgen hebben vooral betrekking op onrust, overlast en veiligheid en cultuurverschillen maar ook op de situatie, de huisvesting en begeleiding van de vluchtelingen.
  • 22 procent is bereid ook zelf iets te doen voor vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij taalles en inburgering of het optreden als buddy.  

Uitkomsten peiling Burgerpanel

  • 72 procent van de ondervraagden is van mening dat iedere gemeente een bijdrage moet leveren aan de opvang van vluchtelingen. 21 procent vindt dit niet. 
  • 23 procent van de ondervraagden vindt dat de gemeente meer statushouders moet huisvesten dan wettelijk verplicht. 54 procent is het hiermee oneens.
  • 62 procent vindt dat de gemeente tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen moet bieden. 22 procent is het hiermee niet eens.  
  • 45 procent maakt zich zorgen over de opvang van vluchtelingen, tegenover 38 procent die zich geen zorgen maakt. De zorgen hebben vooral betrekking op onrust, overlast en veiligheid maar ook op de situatie, de huisvesting en begeleiding van de vluchtelingen.
  • 36 procent is bereid ook zelf iets te doen voor vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij taalles en inburgering of het optreden als buddy.  

De peiling is een van de stappen die de gemeente doorloopt om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen. Hiervoor hebben college en gemeenteraad tijdens een expertmeeting in maart informatie en advies ingewonnen, bij zowel landelijke experts als lokale maatschappelijke organisaties. 
Op basis van deze informatie zijn twee scenario’s aan inwoners voorgelegd in de peiling. Het gaat om het huisvesten van meer statushouders dan wettelijk is verplicht en de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen (voor een beperkt aantal jaar).

Onlangs riep de commissaris van de Koning, Van de Donk, de regio’s in Noord-Brabant op tot het realiseren van extra noodopvang. Bergen op Zoom is in overleg met de gemeenten in de aangewezen subregio Brabantse Wal (Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen) hoe de gemeenten hiermee omgaan.   

Met de uitkomsten van de consultatie is de beeldvormende fase afgerond. De uitkomsten van de peiling worden meegenomen bij de besluitvorming over de bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan de opvang van vluchtelingen. Het onderwerp wordt behandeld in de raadscommissie Burger en Bestuur op 24 mei, de gemeenteraad neemt in haar vergadering op 2 juni een besluit. 

Toelichting begrippen

Vluchteling Een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt alleen een verblijfsvergunning als hij aan de vereiste voorwaarden voldoet. 
Statushouder Als een vluchteling in Nederland asiel aanvraagt, bepaalt het Rijk na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of hij in Nederland mag blijven. Dit mag wanneer hij in zijn eigen land wordt vervolgd of als de situatie in een land niet voldoende veilig is, bijvoorbeeld door oorlog. Hij ontvangt dan een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar en is daarmee statushouder. Daarna wordt opnieuw bekeken of deze persoon voor een definitieve verblijfsvergunning in aanmerking komt. Iedere gemeente is verplicht een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners.
Noodopvang Tijdelijke noodopvanglocaties (voor een periode van een beperkt aantal jaar) zijn nodig omdat de AZC’s (asielzoekerscentra) vanwege de grote toestroom vol zitten. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bekostigt deze opvang.