Beleidskader 2017-2020: ‘Bergen op Zoom is klaar voor de toekomst'

Splinter, F. (Fabiola)

Het college van B&W heeft het Beleidskader 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Het Beleidskader is de opmaat voor de begroting 2017-2020. Een van de belangrijkste conclusies in het stuk is dat de financiële tekorten uit het verleden zijn weggewerkt en dat Bergen op Zoom klaar is voor de toekomst.

Het Beleidskader laat een sluitend meerjarenperspectief zien, oplopend tot een positief bedrag van 6 ton in 2020. Echter, het college geeft hierbij meteen een ‘winstwaarschuwing’ af en waarschuwt voor ‘jezelf rijk rekenen’. Ze ziet ook nog een aantal ontwikkelingen op zich afkomen die een nadelig effect kunnen hebben op de begrotingen voor de komende jaren en zijn de effecten van de zogenoemde Meicirculaire nog onduidelijk.  

In het Beleidskader geeft het college van B&W de prioriteiten voor de komende jaren aan. Deze zijn vervolgens financieel vertaald naar aanleiding van het opgestelde College-uitvoeringsprogramma. Naast alle beleidsinhoudelijke voornemens, is een belangrijke prioriteit het terugdringen van de schuldenlast (financiële risico’s) en het financieel gezond maken van ons gemeentelijk huishoudboekje.

Majeure onderwerpen resterende bestuursperiode

In het Beleidskader geeft het college aan dat in de resterende bestuursperiode (die nog twee jaar duurt) naast de reguliere zaken, er bijzondere aandacht zal zijn voor een aantal majeure onderwerpen/ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking in de regio (binnen de Brabantse Wal, maar bijvoorbeeld ook binnen de Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom), Integrale Veiligheid, het vluchtelingenvraagstuk, de aanpak van de binnenstad, de transitie van het fysiek domein en de invoering van de Omgevingswet, de transformatie van het sociaal domein, de gevolgen van de werkloosheid, actualisatie van de toekomstvisie, woonwagenbeleid en het verder werken aan een flexibele en efficiënte organisatie.

Financieel kader

In het Beleidskader wordt het financieel kader geschetst. In 2016 stond Bergen op Zoom nog voor drastische ombuigingen. Vanaf 2010 zijn ombuigingen gerealiseerd van meer dan 20 miljoen euro. Voor de toekomst ziet het verloop er gunstiger uit. Toch blijft de financiële ruimte voor nieuwe ontwikkelingen beperkt. In het Beleidskader wordt de stand van zaken aangegeven van de ombuigingen die in 2016 opgelegd waren en een bedrag van bijna 5 miljoen euro besloegen.

Daarnaast wordt een aantal financiële voorstellen gedaan voor het Beleidskader 2017. Daarbij gaat het om geld dat nodig is voor onderwerpen als de aanpak van de binnenstad, het verhogen van de subsidie aan Gebouw-T en het doen van een bijdrage aan het Economische Stimuleringsfonds.

Het Beleidskader wordt in de maand juni door de gemeenteraad behandeld. Op 23 juni zal er een speciale raadsvergadering aan dit onderwerp worden gewijd. Na vaststelling zal de begroting van 2017 de volgende stap in het proces zijn. Die zal in november van dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.