Bergen op Zoom heeft Visie op Samenwerking

Roks, M. (Marloes)

De gemeente Bergen op Zoom zet zich in eerste instantie in voor het gemeenschappelijk belang van de regio in de wetenschap dat deelregio’s (en in ons geval de Brabantse Wal) hiervan profiteren. Samenwerking binnen de Brabantse Wal en binnen westelijk West-Brabant heeft dan ook de voorkeur van het Bergse college. Als het gaat om een hoger schaalniveau dan richt de Markiezenstad zich op een adequate vertegenwoordiging binnen de regio West-Brabant en van daaruit in strategische platforms op het niveau van de Deltaregio en daarbuiten.

Dat is in het kort de visie op samenwerking die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Deze visie is het resultaat van een intensief traject met de gemeenteraad. Op grond van deze gesprekken doet het college de gemeenteraad nu dit voorstel. Het voorstel wordt 21 maart besproken in de raadscommissie Regionalisering.  

In januari 2015 is er gestart met het opstellen van een visie op samenwerking. Het was ook één van de aanbevelingen van de raadswerkgroep Regionalisering die zij deed in het rapport ‘Bergen op Zoom: Evolutie en groeikracht’. Een tweede aanleiding voor de visie was de opdracht van de provincie Noord-Brabant om een toekomstbestendige visie Veerkrachtig Bestuur te ontwikkelen als antwoord op maatschappelijke opgaven.

Samen met de twee andere colleges van de Brabantse Wal is een gezamenlijk traject doorlopen om te komen tot visie op samenwerking. In een eerste fase zou iedere gemeente afzonderlijk een visie formuleren (deze visie). De vervolgstap zal zijn dat er in de tweede fase een gezamenlijke visie als Brabantse Wal in zijn geheel wordt gemaakt.

De aard van het thema, de regionale opgaven en de identiteit van de gemeente bepalen steeds met wie Bergen op Zoom samenwerkt. Daarbij vormt de Brabantse Wal wel steeds het vertrekpunt. Er wordt daarbij voortdurend uitgegaan van ambities, belangen en rolopvatting.