West-Brabant ontwikkelt regionale energiestrategie

Roks, M. (Marloes)

Gemeenten in West-Brabant ontwikkelen in een landelijke pilot een regionale energiestrategie.

Het Rijk en VNG, IPO en Unie van Waterschappen - de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen - tekenen vandaag de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’ die deze pilot mogelijk maakt.  Het rijk en de koepelorganisaties gaan regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’. 

Versnellen energietransitie

Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.
 
Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.

De Werkendamse wethouder Machiel de Gelder is namens de West-Brabantse gemeenten trekker van dit proces. “Als overheden gaan wij met bedrijven, onderwijs en maatschappelijk veld gezamenlijk de energietransitie ter hand nemen, zodat volgende generaties niet met lege handen staan”, aldus een gemotiveerde Machiel de Gelder.
 
Pilotregio's
Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start.  Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio’s en regio’s die al verder zijn. Het doel is dat uiteindelijk alle regio's een regionale energiestrategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.


Energieneutraal
Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming,  hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.