College wil beste oplossing bij verkoop van pand Samarbete

Splinter, F. (Fabiola)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom heeft gewikt en gewogen in de kwestie over de mogelijke verkoop van het pand Samarbete aan de Beeklaan 14 in Halsteren en vraagt de raad via een raadsmededeling steun om het pand te mogen verkopen aan de huidige huurder: Scouting Jeanne d’Arc.

In een uitgebreide raadsmededeling wordt een overzicht gegeven van de bestuurlijke behandeling en besluitvorming over dit onderwerp, worden de mogelijke alternatieven geschetst en wordt de voorkeursoptie van het college aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van het dossier openbaar ter inzage gelegd. Slechts een gedeelte is vertrouwelijk alleen voor raadsleden toegankelijk.

De eventuele verkoop van het pand Samarbete kent een lange voorgeschiedenis. In september 2012 is het pand verhandelbaar verklaard. Dat wil zeggen dat de gemeente het pand wilde verkopen. In maart 2013 is er tijdens de raadsvergadering een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend die het college opdroeg om, in goed overleg met het bestuur van Scouting Jeanne d’Arc tot verkoop te komen.

Die motie werd uiteindelijk ingetrokken dankzij de toezegging van het college ‘om de zaak nader te onderzoeken zoals toegelicht tijdens de beraadslaging bij dit agendapunt en pas tot besluitvorming te komen, nadat hierover met de raad is gediscussieerd’. Een van de voorwaarden om tot commerciële verkoop over te kunnen gaan is steeds geweest dat scouting Jeanne d’Arc gebruik zou kunnen blijven maken van het gebouw.

In de periode tot oktober 2015 hebben diverse geïnteresseerden zich voor aankoop van het pand gemeld (waaronder de scouting zelf). Uiteindelijk heeft dit niet tot verkoop geleid. Voor het college was dat in oktober 2015 aanleiding om een rustpauze in te lassen en zaken opnieuw op een rijtje te zetten.

In de collegevergadering van 26 januari heeft het college een raadsmededeling vastgesteld waarin de voorkeursvariant aan de raad wordt voorgelegd om het pand aan de scouting te verkopen tegen maatschappelijke waarde. De richtprijs voor aankoop door de scouting is ca. € 150.000,- eventueel met uitgestelde betaling en met antispeculatiebeding. Dat betekent dat de scouting een nabetaling van ca. € 135.000,- moet doen indien de gemeente op termijn geen gebruik maakt van recht van terugkoop (als de scouting het pand verlaat) en dat het pand niet mag worden doorverkocht met winst.

Het college geeft de voorkeur aan deze variant omdat het heel dicht in de buurt komt van de reeds politiek geaccepteerde variant waarbij een particulier het pand koopt en de scouting faciliteert. Het is ook de variant die tegemoet komt aan de wens van de raad om verkoop aan de scouting tegen een ‘maatschappelijke waarde’ te onderzoeken. Daarnaast wordt er in de raadsmededeling nog een aantal redenen genoemd die pleiten voor de keuze van deze variant.