Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken wonen

Roks, M. (Marloes)

Op donderdag 8 december ondertekenden de drie Brabantse Walgemeenten en de gemeente Tholen de regionale prestatieafspraken wonen met de woningcorporaties Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woonkwartier en de zeven huurdersorganisaties. Deze afspraken gelden voor vier jaar en bevatten afspraken over de sociale huisvesting. Ook hebben de partijen per gemeente concrete werkafspraken voor komend jaar gemaakt. Ook deze zogeheten ‘jaarschijven 2017’ werden ondertekend. De lokale en regionale afspraken zijn vervolgens ter kennis name aan de gemeenteraden gestuurd.

De gemeenten Brabantse Wal en Tholen maken samen onderdeel uit van de woningmarktregio West-Brabant en Hart van Brabant en hebben op diverse andere gebieden een intensieve samenwerking. Vandaar dat gekozen is voor het maken van gezamenlijke regionale prestatieafspraken.

De gemeenten, woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties zijn blij dat na ruim een half jaar intensief overleg de afspraken ondertekend kunnen worden. De partijen streven naar een woningvoorraad die in balans is met de ontwikkeling van de woningbehoefte zowel kwalitatief als  kwantitatief.

Ook is er een gezamenlijke inzet op beheersing van woonlasten en huisvesting van kwetsbare groepen afgesproken. Er zijn de laatste jaren veel doelgroepen bijgekomen. Ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, mensen die vanuit de GGZ een beroep doen op de reguliere huisvesting, doelgroepen uit het Regionaal kompas zoals dak- en thuislozen, statushouders enzovoorts. Verder zijn er afspraken gemaakt over zaken als duurzaamheid en leefbaarheid. De afspraak is gemaakt dat er zoveel mogelijk duurzaam gebouwd wordt, mits de betaalbaarheid niet te sterk in het geding komt.