Conclusie onderzoek: ‘Verbeterslag nodig om parkeergarages brandveiliger te maken’

Splinter, F. (Fabiola)

Brandweer, eigenaren van parkeergarages en gemeente gaan gezamenlijk aan de slag om de parkeergarages in de gemeente Bergen op Zoom brandveiliger te maken. Dat is nodig omdat uit het onderzoek en controles door brandweer en gemeente is gebleken dat er eigenlijk bij alle garages verbeteringen aangebracht moeten worden om de veiligheid van de bovengelegen woningen te verbeteren. Bij de ene garage zullen de aanpassingen groter zijn dan bij de andere. Vandaag zijn de eigenaren van de particuliere parkeergarages op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

Het onderzoek naar de brandveiligheid van parkeergarages is geïnitieerd door de gemeenteraad. Naar aanleiding van de grote brand in de parkeergarage van de Goudbaard in oktober 2015, werd een motie hierover door het college overgenomen. Daarin werd verzocht om de brandveiligheid van de parkeergarages onder woon- en zorggebouwen te onderzoeken. Het college gaf destijds al aan blij te zijn met dit initiatief vanuit de raad omdat het ook aangeeft dat Bergen op Zoom als Veiligheidsstad ook te boek wil staan als een veilige gemeente.

Geconstateerde gebreken 

In 2016 zijn de parkeergarages die binnen het onderzoek vallen door brandweer en gemeente bezocht. Het ging daarbij om 48 parkeergarages waarboven gewoond wordt of waarboven zorg wordt geboden.

Uit het onderzoek blijkt dat de geconstateerde gebreken aan de parkeergarages rijp en groen door elkaar zijn. Zo zijn er gebreken van bouwkundige aard geconstateerd (in de loop van de tijd zijn bijvoorbeeld brandwerende scheidingen doorbroken door leidingen en kanalen) en zijn niet altijd de wettelijk verplichte voorzieningen aangetroffen (brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties ontbreken soms). Ook op het gebied van onderhoud aan bijvoorbeeld vluchtrouteaanduidingen, noodverlichting en brandmeldinstallaties kan in een aantal gevallen snel ‘winst’ te behalen zijn. Dat geldt tenslotte ook voor het weer in gebruik stellen van brandwerende deuren en het verwijderen van huisraad dat opgeslagen is in garages en vluchtwegen verspert.

Aan de slag met herstelwerkzaamheden 

Van de 51 onderzochte parkeergarages zijn er 15 in eigendom van woningstichting Stadlander, één parkeergarage is eigendom van de gemeente (Achter de Grote Markt) en de rest in eigendom van verschillende Verenigingen van Eigenaren. Stadlander was zelf al begonnen met het in beeld brengen van de brandveiligheid van de eigen gebouwen en is inmiddels ook al aan de slag gegaan met herstelwerkzaamheden. Het college heeft voor de gemeentelijke parkeergarage direct opdracht gegeven om de omvang van de herstelwerkzaamheden in beeld te brengen en de noodzakelijke herstelwerkzaamheden ook onmiddellijk uit te laten voeren.

Brandweer en gemeente vinden het verantwoord om de eigenaren van de parkeergarages drie maanden de tijd te geven om met een plan van aanpak te komen om de parkeergarages aan te passen aan het wettelijk brandveiligheidsniveau. Op het moment dat aan het verzoek niet wordt voldaan of blijkt dat de uitvoering niet vordert zal een formeel handhavingstraject worden gestart.