Jaarrekening over 2015 kent voordelig resultaat van ruim 1,9 miljoen

Splinter, F. (Fabiola)

De gemeente Bergen op Zoom heeft vorig jaar ruim € 1,9 miljoen minder uitgegeven dan was begroot. Dat bedrag zal in de Algemene Reserve worden gestort.

In het 2e concernbericht was al aangekondigd dat er een overschot zou zijn. Toen werd nog uitgegaan van een half miljoen. Doordat echter op verschillende onderdelen zoals Jeugdzorg, WMO en het Participatiebudget minder is uitgegeven is een flink voordeel ontstaan in de jaarrekening. Daar tegenover staan ook uitgaven die fors groter zijn uitgevallen dan aanvankelijk was begroot. Zo was er veel meer geld nodig aan betalingen van uitkeringen (een tekort van ruim 1 miljoen euro). 

Met het aanbieden van de Jaarstukken over 2015 wordt het begrotingsjaar 2015 formeel afgesloten. In de jaarstukken wordt immers, als laatste en belangrijke onderdeel van de planning- & controlcyclus, verantwoording afgelegd over de bereikte beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Het voordelig rekeningsaldo is € 1.932.788,- en zal worden gestort in de Algemene Reserve. Verantwoordelijk wethouder Ad Coppens: “ De afgelopen jaren is dat steeds gebeurd met de positieve saldi. Bergen op Zoom heeft de afgelopen jaren ingezet op het voeren van een voorzichtig financieel beleid. Dat kon overigens ook niet anders omdat vanaf 2010 tientallen miljoenen zijn bezuinigd”.  

Naast het voordelig rekeningsaldo wordt ook een bedrag van € 780.000,- dat in de Algemene Reserve geblokkeerd was voor Philip Morris, niet zal worden aangewend. In september 2014 werd er door de gemeenteraad in totaliteit een bedrag van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak naar aanleiding van de beëindiging van de sigarettenproductie van Philip Morris Holland. Inmiddels wordt afroming van dat krediet ter hoogte van € 780.000,- mogelijk geacht.