Gemeente peilt inwoners over opvang vluchtelingen

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De gemeente Bergen op Zoom houdt volgende week een digitale steekproef onder inwoners over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Het is een van de stappen die de gemeente doorloopt om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen.

Gemeenteraad en college onderzoeken hoe de gemeente Bergen op Zoom kan en wil omgaan met de verhoogde instroom van vluchtelingen. Het gaat hierbij zowel om de tijdelijke opvang van vluchtelingen als het huisvesten van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De vraag die centraal staat, is: wil en kan de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen die verder gaat dan de wettelijke taakstelling en zo ja, op wat voor manier dan? 

Onlangs riep commissaris van de Koning Van de Donk de regio’s in Noord-Brabant op tot het realiseren van extra noodopvang en koppelde daaraan voor Bergen op Zoom een aantal van 262 vluchtelingen. Bergen op Zoom overlegt met de gemeenten in de aangewezen subregio Brabantse Wal (Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen) hoe hiermee om te gaan.   

De gemeente heeft vier mogelijke scenario’s uitgewerkt. Die variëren van: het huisvesten van het wettelijk verplichte aantal statushouders, meer statushouders huisvesten dan wettelijk is verplicht, noodopvang van vluchtelingen (tijdelijke opvang voor een periode van 1 tot 2 jaar) en langdurige opvang (zoals in een AZC, voor een periode van 2 tot 5 jaar en langer). Per scenario is uitgewerkt wat de gevolgen zijn op het gebied van huisvesting, taal en inburgering, maatschappelijke participatie, onderwijs, werk en inkomen, welzijn en gezondheid, financiën en veiligheid. 

Om tot een gedegen besluitvorming te komen heeft het gemeentebestuur tijdens een expertmeeting in maart informatie en advies ingewonnen, bij zowel landelijke experts als lokale maatschappelijke organisaties. Op basis van deze informatie leggen college en gemeenteraad inwoners nu twee scenario’s voor in een digitale peiling. Het gaat dan om het huisvesten van meer statushouders dan wettelijk is verplicht en de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen.

De peiling wordt uitgezet door middel van een steekproef uit het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en via het Burgerpanel. In de loop van volgende week ontvangen 2500 personen een brief met een link en een unieke inlogcode om online een vragenlijst in te kunnen vullen. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt en gebruikt om een indruk te krijgen hoe de inwoners van de gemeente staan tegenover de opvang van vluchtelingen. 

Op basis van de de uitwerking van de scenario’s en de uitkomsten van de consultatie van inwoners neemt de gemeenteraad in juni een afgewogen besluit over de bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan de opvang van vluchtelingen.