Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • veel energie verbruikt
 • de lucht vervuilt
 • geluidsoverlast veroorzaakt
 • stankoverlast veroorzaakt

Wat moet u weten?

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

Kosten

Aan een omgevingsvergunning voor het Milieu of een milieu Melding zijn geen kosten verbonden. 

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Meenemen

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer alleen een melding hoeft doen. Controleer online via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is.
 • Indien het complexe (bouw- of verbouw)activiteiten betreft, kan het zijn dat u zowel een omgevingsvergunning nodig heeft alswel een melding moet doen. Het is raadzaam beide modules te doorlopen.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bezwaar & beroep

Bent u de aanvrager of heeft u gereageerd op de aanvraag en ontwerpvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Let op

Op de website van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een milieumelding moet indienen.