Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Veiligheid

Burgemeenster met politiescooters

 

 

Veiligheid is en blijft belangrijk voor de gemeente Bergen op Zoom en heeft zelfs prioriteit de komende collegeperiode. De komende jaren wil de gemeente vooral inzetten op het vergroten van het veiligheidsgevoel. Hiervoor werken we samen met de hulpdiensten, zoals politie en brandweer. Maar ook met de buurtpreventieteams die de afgelopen jaren fors zijn uitgebreid. Veiligheid wordt daarmee meer en meer een onderwerp dat niet alleen door de overheid wordt ingevuld, maar ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers raakt. De opkomst van buurtpreventieteams en de nauwe samenwerking met politie en gemeente maakt dat het een gezamenlijk thema is geworden.

Courage is na de behaalde successen van 2009, in 2010 voortgezet. De problemen daar zijn nog niet opgelost maar wel sterk verminderd. Het resultaat is dat het aantoonbaar veiliger is geworden in de gemeente Bergen op Zoom op het gebied van drugsoverlast.

 

Veilig voelen

Buurtpreventie

Buurtpreventie blijft succesvol in Bergen op Zoom. Ook in 2010 zijn steeds meer inwoners van onze gemeente bereid zich actief in te zetten voor hun wijk of buurt. In het hele gebied van de wijken Borgvliet en Gageldonk bijvoorbeeld zijn buurtpreventieteams actief omdat veel bewoners zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Zij lopen hier meerdere keren per week hun ronde.

In 2010 hebben alle leden van de buurtpreventieteams een nieuwe jas gekregen. Deze opvallende gele jassen zorgen ervoor dat de vrijwilligers goed zichtbaar zijn en beschermd zijn tegen verschillende weersomstandigheden.

 

De teams werken samen met gemeente, politie en jongerenwerkers. In 2010 hebben zij diverse gezamenlijke acties ondernomen. Het project "Schoenspoor" was gericht tegen woninginbraken en diefstal. De teams waren actief tijdens de jaarwisseling. Hierdoor was sprake van een flinke daling van het aantal overlastmeldingen en vernielingen door vuurwerk. Daarnaast hebben ze meegedaan aan diverse verkeersacties.

 

Cameratoezicht

De gemeente Bergen op Zoom was een van de eerste gemeenten waar cameratoezicht werd toegepast. Een aantal jaren geleden is het cameratoezicht geëvalueerd en is, vanwege de goede ervaringen, besloten het aantal vaste camera's uit te breiden van 15 naar 25. Er zijn niet alleen camera's bijgeplaatst in het centrum, maar ook in andere delen van Bergen op Zoom waar overlast werd ervaren. In 2010 zijn 4 nieuwe vaste camera's bijgeplaatst; 2 aan de Boulevard en 2 aan de St. Josephstraat in het winkelgebied.

 

Naast vaste camera's is de afgelopen jaren geïnvesteerd in mobiele camera's. Er is een helmcamera aangeschaft ten behoeve van het biketeam van de politie en twee mobiele camera's voor acute en tijdelijke overlastsituaties of incidenten.

 

Politiescooters

In 2010 overhandigde de gemeente aan de politie de sleutels van twee splinternieuwe scooters. De scooters zijn bedoeld voor politieagenten die in opleiding zijn en in het kader van een leer-werktraject bij het team Bergen - Woensdrecht aan de slag gaan.

De studenten zijn door de scooters mobieler. Met de scooters kunnen ze makkelijk op plaatsen komen die met de auto moeilijk te bereiken zijn en ze kunnen tijdens hun surveillances een groter gebied beslaan om zo bijvoorbeeld op meer overlastlocaties en hangplekken komen.

De gemeente Bergen op Zoom steunt graag innovaties bij de politie. Mocht de scooter een goed aanvullend middel blijken te zijn voor het politieteam, dan is het aan de politie zelf om hier verder op te investeren.

 

Wijkveiligheidsplannen

In de vorige collegeperiode is afgesproken dat in 4 jaar tijd voor alle wijken en kernen in Bergen op Zoom een wijkveiligheidsplan zou komen. In de wijkveiligheidsplannen wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in die wijken. De wijkveiligheidsplannen hebben als ondertitel niet voor niets de ondertitel "thermometer van veiligheid" meegekregen.

 

In de plannen zijn de belangrijkste politiegegevens en veiligheidscijfers uit de gemeentepeiling opgenomen en zijn de veiligheidsproblemen in de wijken en kernen zo veel mogelijk op straatniveau in beeld gebracht. Door de wijk- en dorpstafels is aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en kernen te verbeteren. Hier worden jaarlijks ook de prioriteiten voor de te nemen maatregelen aangegeven en wordt afgesproken wie welke maatregelen zal realiseren. 

 

In 2009 zijn wijkveiligheidsplannen vastgesteld voor Wijk Oost, de Bergse Plaat en Bergen op Zoom Noord (met daarin de wijken Meilust, Tuinwijk en Noordgeest). In 2010 zijn wijkveiligheidsplannen vastgesteld voor Bergen op Zoom Centrum, Bergen op Zoom Zuid (voor de wijken Fort-Zeekant-Glacis, Nieuw-Borgvliet/Langeweg en Heimolen) en Halsteren en Lepelstraat. 

 

De wijkveiligheidsplannen worden iedere 4 jaar opnieuw opgesteld. De volgende wijkveiligheidsplannen zullen onderdeel uitmaken van de nieuw op te stellen wijkvisies.

 

Softdrugsbeleid: project Courage

2010 was voor Courage opnieuw een enerverend jaar. In september 2009 is het nieuwe cannabisbeleid ingevoerd. In april 2010 zijn de eerste, voorlopige onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Het aantal drugstoeristen dat onze stad bezocht is behoorlijk verminderd. Van 13.000 Belgen en Fransen die wekelijks onze stad bezochten, mede voor de gedoogde coffeeshops, bleven er na invoering van het nieuwe beleid nog maar 1000 over. Begin 2011 zullen de volledige onderzoeksresultaten bekend worden.

 

Voortzetten van het project Courage

Uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dus dat de eerste slag rondom de aanpak van drugsoverlast gewonnen is. Courage is echter nog niet klaar! De volgende slag is de aanpak van de resterende drugsoverlast en de verdieping in de aanpak van drugscriminaliteit. De gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom willen het vertrouwen in het nieuwe beleid van de inwoners houden en versterken. Voor de aanpak van de resterende drugsoverlast wordt ingezet op meldingen met zichtbare en onzichtbare acties. Er zullen nieuwe methoden worden ontwikkeld voor handhaving en voor opsporing van de overlastgevers. Een voorbeeld hiervan is het beter benutten van de mogelijkheid tot gebiedsverboden of het opleggen van dwangsommen aan notoire drugsrunners en drugsdealers.

Daarnaast wordt de drugscriminaliteit (onder andere hennepteelt) stevig aangepakt net als de verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld. Door analyses zal een beeld ontstaan van criminele samenwerkingsverbanden.

 

Juridisch traject

De coffeeshophouders van Bergen op Zoom en Roosendaal zijn in 2009 een procedure begonnen tegen het softdrugsbeleid van beide gemeentes. In oktober 2009 werd de gemeente in het gelijk gesteld door de bestuursrechter.  Op 3 juli 2010 heeft het Hof te 's-Hertogenbosch het hoger beroep van de voormalige coffeeshophouders afgewezen en het vonnis bekrachtigd. Het Hof heeft alle inhoudelijke en juridische argumenten, die waren ingebracht door de coffeeshophouders tegen het coffeeshopbeleid, verworpen. Het Hof is daarmee van mening dat het door de gemeenten gevoerde beleid niet onrechtmatig is. De voormalig coffeeshophouders moeten de door de gemeenten gemaakte proceskosten betalen.

 

Rampenbestrijding

Brandweer Midden- en West-Brabant

Vanaf 1 januari 2010 is de vorming van de Brandweer Midden- en West-Brabant een feit. Alle 26 korpsen in de regio zijn samengevoegd tot één korps. Door de bundeling van de korpsen wordt de basisbrandweerzorg verbeterd en kan, tegen minder kosten, beter worden voldaan aan de hogere kwaliteitseisen die aan de brandweer worden gesteld. Ook zorgt de bundeling van de korpsen voor een betere voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Jodiumtabletten

Vlak over de grens met België ligt de kerncentrale in Doel.  Door nieuwe, door de Minster van VROM vastgestelde berekeningen,  moet de gemeente aanvullende maatregelen nemen bij een mogelijke ramp met de kerncentrale. Eén van die maatregelen is de uitgifte van jodiumtabletten. Een jodiumtablet verkleint de kans op schildklierkanker bij een kernramp. De kans op een kernramp is overigens erg klein: één keer in de 1 tot 10 miljoen jaar. Sinds juli 2010 zijn voor de doelgroep, bewoners van de gemeente tot 45 jaar, jodiumtabletten beschikbaar op het stadskantoor. Bewoners kunnen deze tabletten ophalen en worden zo in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op een mogelijke kernramp.

 

Incidenten

In 2010 hebben zich gelukkig binnen de gemeente Bergen op Zoom geen grote incidenten voorgedaan. Om toch goed voorbereid te zijn, zijn er wel oefeningen gehouden. Op 23 september heeft er in samenwerking met de Brandweer Midden- en West-Brabant een rampenoefening plaatsgevonden met evacuatie en opvang van bewoners van een appartementencomplex.  In december heeft een oefening plaatsgevonden met het beleidsteam van de gemeente. Daarnaast zijn medewerkers opgeleid en getraind in hun rol in de crisisbeheersing. Door medewerkers op te leiden en te trainen èn door te oefenen bereidt de gemeente zich goed voor op haar taak bij een crisis.

 

Het Veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom werken gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht, Moerdijk , Steenbergen) intensief samen met justitiële organisaties en organisaties uit de zorgsector. Deze organisaties vormen de partners van het Veiligheidshuis. De partners werken samen aan een gezamenlijke aanpak van jongeren en volwassenen met risicovol of strafbaar gedrag. Er wordt gekeken naar wat nodig is aan zorg en naar eventuele strafmaatregelen om iemand weer op het goede spoor te krijgen.

 

Veelplegers

Een aantal factoren die van invloed zijn op de woon- en leefomgeving van mensen zijn onder andere de voorzieningen in de wijk waar ze wonen, de werkloosheid en de (mate van) criminaliteit. De laatste factor, de criminaliteit, kan behoorlijk overlastgevend zijn. Deze overlast wordt vaak veroorzaakt door personen die bij politie en justitie zijn aangemerkt als veelpleger. In het "overleg Veelplegers" van het Veiligheidshuis worden voor de veelplegers zowel straf- als zorgadviezen opgesteld.

 

Voor  personen, die niet als veelpleger zijn aangemerkt, maar wel regelmatig in contact komen met politie en justitie is het Veiligheidshuis in 2010 gestart met het PGAJ-overleg (Persoongebonden Aanpak Justitiabelen).  Voor deze personen worden, net zoals bij veelplegers, straf- en zorgadviezen opgesteld met als doel overlast en terugval te verminderen.

 

Nazorg

Om te voorkomen dat diegenen die na het uitzitten van een gevangenisstraf opnieuw in de fout gaan, is in 2010 een speciale coördinator aangesteld. Deze zorgt ervoor dat ex-gedetineerden geholpen worden bij bijvoorbeeld een vaste woon- of verblijfplaats, met zorg, inkomen of werk.

In Bergen op Zoom zijn in 2010 (tot oktober 2010) 122 mensen uit detentie gekomen. Aan 87 personen heeft de gemeente hulp geboden op verschillende gebieden.

 

Huiselijk Geweld

Overleg Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is een ernstig maatschappelijk probleem, dat helaas vaak voorkomt. De aanpak hiervan wordt door de overheid als speerpunt gezien. In het Veiligheidshuis worden zaken die met huiselijk geweld te maken hebben besproken in een speciaal overleg. Het doel hiervan is om alle partners van het Veiligheidshuis zodanig samen te laten werken dat er op zo kort mogelijke termijn een einde komt aan het huiselijk geweld en dat herhaling voorkomen wordt. Het Veiligheidshuis is in 2010 gestart met een dagelijks overleg van huiselijk-geweld-zaken om deze sneller en efficiënter op pakken.

In 2010 is er eenmaal een tijdelijk huisverbod opgelegd, maar diverse keren strafrechtelijk gehandhaafd.

 

Project "More child"

In 2010 is het project "More Child" van start gegaan. Het project "More Child"  is een initiatief van het

Veiligheidshuis district Bergen op Zoom en Philip Morris International. Het project is ontwikkeld voor kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Doel van het project is het "meer kind zijn" voor een dag te herstellen door het bieden van ontspanning en nieuwe plezierige belevenissen. Op 17 november 2010 is het eerste uitje georganiseerd.

 

TOM (Taakstraf Openbaar Ministerie)

In het Veiligheidshuis vinden Tom- zittingen plaats. Dat zijn zittingen waarbij iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd meteen wordt berecht en een boete of taakstraf krijgen. Hierdoor beseft een dader beter wat hij heeft gedaan. Deze personen krijgen van het Openbaar Ministerie in samenwerking met Reclassering Nederland en Novadic-Kentron een gezamenlijke strafmaatregel en zorgaanbod.

 

Tommie-zittingen (Taakstraf Openbaar Ministerie voor jeugdigen)

Tommie-zittingen zijn voor jongeren van 12 t/m 17 jaar die strafbare feiten plegen. De jongeren worden met hun ouders opgeroepen om op Tommie-zitting te verschijnen. De jongeren worden net zoals bij de Tom-zittingen meteen berecht. Het Openbaar Ministerie stelt in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming een gezamenlijke strafmaatregel en zorgaanbod op waarbij afspraken worden gemaakt met de jongeren en hun ouders, dit met als doel herhaling te voorkomen.

 

Met ingang van 2010 nodigt het Veiligheidshuis jongeren van 12 t/m 17 jaar die ernstige overlast veroorzaken en/of vaak in contact komen met de politie uit voor een gesprek, samen met hun ouders. Met de ouders en jongeren wordt vervolgens afgesproken dat zij een periode de tijd krijgen om het gedrag van de jongere te verbeteren. Lukt dat niet, dan wordt er een straf opgelegd.

 

Voetbalwet

Op 1 september 2010 is de voetbalwet in werking getreden. Door deze wet kunnen burgemeesters en het Openbaar Ministerie preventief extra maatregelen nemen tegen mensen die herhaaldelijk ernstige overlast hebben gegeven.

Het gaat dan niet alleen om voetbalvandalisme, maar ook om overlast door bijvoorbeeld groepen jongeren bij een winkelcentrum of buurtbewoners die met elkaar in conflict zijn. Burgemeesters en officieren van justitie kunnen met de nieuwe wet een langdurig gebieds- of stadionverbod opleggen. Ook kan er een samenscholingsverbod en een meldingsplicht worden gegeven. In Bergen op Zoom is nog geen gebruik gemaakt van deze wet.

 

 

arrow-down-circleVolgende pagina


Uitgelicht


Zoeken