Informatie voor politieke partijen

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: informatie voor politieke partijen

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, moet u de volgende stappen doorlopen:

1. Registratie naamsaanduiding uiterlijk 27 december 2017

Politieke groeperingen (partijen) die in Bergen op Zoom onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2017 bij de gemeente Bergen op Zoom laten registreren (Kieswet artikel G3).

Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is het niet nodig de aanduiding opnieuw te laten registreren.

Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 niet te registreren.

Een politieke groepering die niet om een registratie van een aanduiding verzocht heeft kan toch deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Bij het schriftelijk registratieverzoek moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • kopieën (geldig) legitimatiebewijs van de gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd

 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

 • een bewijs van betaling van de waarborgsom:

Dit ontvangt u nadat u een bedrag van € 112,50 heeft overgemaakt op BNG-rekening NL05BNGH 028.50.85.883 t.n.v. Gemeente Bergen op Zoom o.v.v. ‘Waarborgsom registratie politieke groepering’ en de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt de waarborgsom terugbetaald.

 • een verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.

Het verzoek wordt afgewezen indien:


 • de aanduiding in strijd is met de openbare orde

 • de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend

 • de aanduiding misleidend is voor de kiezers

 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat

 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon

 • op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met dezelfde/ gelijkluidende aanduiding.


2.Kandidaatstelling 5 februari 2018

De dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is vervolgens op 5 februari 2018. Dan kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst inleveren bij team Publieksdiensten, bureau Verkiezingen.3. Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Kandidaten die niet in de gemeente Bergen op Zoom wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Bergen op Zoom gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.

 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.

 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.

 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij voor maart 2022 meerderjarig(18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad.

 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.

 • Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die reeds 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen.4.Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de basisregistratie personen(BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt.
Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

5.Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

6. Lijstencombinatie

Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van lijstencombinaties. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het dus niet meer mogelijk om lijstencombinaties aan te gaan.

7. Afleggen ondersteuningsverklaringen in januari

Een politieke groepering die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 geen zetel heeft behaald, moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Kiezers uit de gemeente Bergen op Zoom kunnen deze ondersteuningsverklaringen vanaf 22 januari afleggen aan de balie op het stadskantoor.


8. Wie zijn kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Elke EU-onderdaan van 18 jaar en ouder, die als inwoner staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Bergen op Zoom.
Ook niet-EU-onderdanen van 18 jaar en ouder die in Bergen op Zoom als inwoners staan ingeschreven en die tenminste 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijven.


9. Waarborgsom kandidaatstelling in januari

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,-- betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,-- heeft overgemaakt op BNG-rekening NL05BNGH 028.50.85.883 t.n.v. Gemeente Bergen op Zoom o.v.v. ‘Kandidaatstelling politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

10. Voorinlevering in januari

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in januari 2018 al een afspraak maken bij team Publieksdiensten, bureau Verkiezingen om uitgebreid alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan op deze drukke dag.

11. Kandidaatstelling op 5 februari 2018

Op maandag 5 februari is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiezer uit de gemeente Bergen op Zoom bij het centraal stembureau (team Publieksdiensten ,bureau Verkiezingen op stadskantoor te Bergen op Zoom. Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 5 februari inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1)

 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de gemeente Bergen op Zoom wonen, dat zij bij benoeming in de gemeente Bergen op Zoom gaan wonen

 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen

 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert)

 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (H14)

 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4).  

Op dinsdag 6 februari om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.


12. Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 9 februari

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 7 en donderdag 8 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 9 februari van 9.00 tot 15.00 uur op het stadskantoor, Jacob Obrechtlaan 4 te Bergen op Zoom.

13. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 9 februari

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het stadskantoor over:

 • de geldigheid van de lijsten

 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten

 • het handhaven van de lijstaanduiding

Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2014 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna  wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.
Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). Gaan 2 partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de lijstnummering.

14. Verkiezingsdag woensdag 21 maart 2018

U mag op deze dag overal in de stad campagne voeren, maar niet in de stembureaus.


15. Definitieve uitslag vrijdag 23 maart

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in het stadskantoor. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

16. Benoeming raadsleden

De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau. Deze brief wordt uitgereikt of aangetekend verzonden. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de basisregistratie personen(BRP) binnen 10 dagen invullen en inleveren bij team Publieksdiensten, bureau Verkiezingen. Vervolgens zal het onderzoek van de geloofsbrieven door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaatsvinden en beslist de gemeenteraad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Bij dit 'geloofsbrievenonderzoek' kan de gemeenteraad bovendien zaken die rond de verkiezing hebben gespeeld beoordelen.
In de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad na 23 maart zullen de benoemden worden beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.
Over deze procedure wordt later meer bekend gemaakt aan de betreffende partijen en kandidaten.

17. Digitale verkiezingsborden

Bij voorgaande verkiezingen kon u op diverse locaties in de gemeente verkiezingsposters plakken. Sedert de Tweede Kamerverkiezingen wordt op 10 locaties in de gemeente Bergen op Zoom een digitale “plaklocatie”, een Trotter geplaatst. Deze Trotters worden verzorgd door Image Building. (www.imagebuilding.com).

Het is de bedoeling dat u bij dit bedrijf digitaal uw campagneposter aanlevert. U ontvangt hierover nog aanvullende informatie, zoals de datum van en de wijze aanlevering van de verkiezingsposters.

18. Meer informatie over de verkiezingen

Zie www.kiesraad.nlen www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen