Instrumenten van de raad

Administrator

Om bij te sturen en de rollen van volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle goed te kunnen uitvoeren, heeft de raad verschillende instrumenten. De belangrijkste zijn:

  • het recht van amendement
  • het recht van motie
  • het recht van initiatief
  • het recht van onderzoek/enquête
  • het recht op het stellen van vragen

Het recht van amendement

Tijdens de raadsvergadering kan elk raadslid een wijziging voorstellen op het voorgestelde besluit. Dit kan door een amendement in te dienen. Daarin beschrijft het raadslid welk onderdeel van het voorstel of het besluit gewijzigd moet worden en waarin dat gewijzigd moet worden. Over elk ingediend amendement wordt door de raad gestemd.

Het recht van motie

De raadsleden kunnen altijd een oordeel uitspreken over wat het college van burgemeester en wethouders of de raad heeft gedaan of zou moeten doen. Hiervoor wordt dan een motie opgesteld. Daarin formuleert het raadslid een uitspraak of wens naar aanleiding van bepaalde feiten of gebeurtenissen. De motie kan gaan over een onderwerp dat al op de raadsagenda staat, maar ook over een ander onderwerp. Het indienen van moties kan alleen tijdens de raadsvergaderingen. Over elke ingediende motie wordt door de raad gestemd.

Het recht van initiatief

Het college van burgemeester en wethouders maken voorstellen voor wat er in Bergen op Zoom gedaan moet worden. De raad mag zelf ook voorstellen maken. Deze worden dan initiatiefvoorstellen genoemd. Met zo’n voorstel kan een fractie of een raadslid aandacht vragen voor een kwestie die voor het college geen prioriteit heeft. Initiatieven kunnen dus over het hele gemeentelijke beleid gaan.

Het recht op het stellen van vragen

Raadsleden kunnen zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen aan het college. Mondelinge vragen kunnen tijdens de vergaderingen worden gesteld. Schriftelijke vragen kunnen de raadsleden altijd stellen. Door het stellen van schriftelijke vragen kunnen raadsleden opheldering of een waardeoordeel vragen aan de burgemeester of het college over bepaalde acutele onderwerpen.

Het recht van onderzoek/enquête

De raad heeft recht van onderzoek. Dit betekent dat de raad een onderzoek kan laten uitvoeren. Als de raad besluit een onderzoek te houden, dan wordt een commissie ingesteld om dat onderzoek uit te voeren. Deze onderzoekscommissie is te vergelijken met de parlementaire onderzoekscommissie van de Tweede Kamer.