Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud. 

Wat moet u weten?

Iedereen kan een verzoek om informatie bij de gemeente doen. De informatie moet wel aanwezig zijn bij de gemeente en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of de provincie.

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privĂ©leven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Contact

Doe uw WOB-verzoek om informatie bij de gemeente schriftelijk per brief of mondeling. Dit kan ook bij een andere overheidsinstelling.

WOB-verzoeken via de elektronische weg worden niet in behandeling genomen. 

Termijn

De gemeente laat binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Meenemen

Om te vragen om de informatie, geeft u mondeling of schriftelijk door:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.