Regionale samenwerking

Splinter, F. (Fabiola)

Regionale samenwerking 

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Bergen op Zoom vorm gegeven aan haar visie op samenwerking. Het vertrekpunt is het raadsrapport ‘Bergen op Zoom: Evolutie en groeikracht’, college(uitvoerings)programma en het beleidskader 2016-2019, van waaruit een aantal thema’s zijn aangemerkt als actueel en prioritair als het gaat om waar de gemeente zich in haar visie op samenwerking richt. Voor ieder thema is benoemd op welke manier samenwerken kan bijdragen en met welke partners daarvoor relevant zijn. Daarnaast zijn op basis van bestaande samenwerkingsverbanden lessen geformuleerd voor succesvolle samenwerking. Naast de inhoudelijke overwegingen voor samenwerken (het ‘wat’), leidt dit tot een aantal voorkeuren voor het ‘hoe’ Op deze wijze is gewerkt om te komen tot een samenwerkingsvisie die past bij de identiteit en de prioriteiten van Bergen op Zoom.

In 2015 zijn college en raad gestart met het opstellen van een visie op samenwerking. Aan de hand van drie sporen (I: Leren, II: Ambities, III: Zorg voor samenwerking) zijn  diverse werkbijeenkomsten georganiseerd met raadscommissie, college, managementteam en ambtelijke organisatie. Tevens zijn interviews gehouden met externe stakeholders. De bijeenkomsten hebben zich allereerst gericht op de inhoud om te komen tot een selectie van thema’s en overwegingen voor samenwerken per thema (Spoor II: Ambities). De bijeenkomst met de raadscommissie in juli 2015 stond hiervan in het teken. Parallel daaraan zijn lessen getrokken uit bestaande samenwerkingsverbanden en -relaties (spoor I: Leren en spoor III: Zorg voor samenwerking). De rondetafelgesprekken met de raadscommissie over concrete samenwerkingscasussen in juni 2015 hebben hier aan bijgedragen.

De inzichten uit de verschillende sporen zijn vertaald naar een visie op samenwerking. Dit document wordt begin 2016 in besluitvorming gebracht. Hierbij wordt ingegaan op hoe Bergen op Zoom zich kan positioneren en wat dat betekent voor samenwerking op de Brabantse Wal en in de regio West Brabant. Met deze visie wordt antwoord gegeven op de vraag van de provincie om te komen met visie op samenwerking in het kader van (Veer)krachtig bestuur.

In 2016 zal op basis van de individuele visies van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom gekomen worden tot een gezamenlijke visie op samenwerking als Brabantse Wal gemeenten.

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt op de verschillende deelgebieden reeds afstemming plaats. Daar waar mogelijk en wenselijk wordt in gezamenlijkheid beleid ontwikkeld (bijvoorbeeld de drie decentralisaties) en wordt op bepaalde terreinen in de uitvoering al samengewerkt (bijvoorbeeld de Intergemeentelijke Sociale Dienst).

De ontwikkelingen op het gebied van de topsectoren bio-based industry, maintenance en logistiek en vrijetijdseconomie blijven voor Bergen op Zoom en de Brabantse Wal de hoogste prioriteit krijgen. Hier maken wij ons, samen met de partners uit Woensdrecht en Steenbergen sterk voor in de Regio West-Brabant, maar ook daarbuiten, waaronder de Vlaams Nederlandse Delta. Wij zijn ons er namelijk van bewust dat naast onze sterke eigen kracht en identiteit samenwerking met de regio  een voorwaarde is om ons verder te ontwikkelen.

Mede naar aanleiding van het rapport Midsize Brabant is Bergen op Zoom aangesloten bij de zogenaamde M7-gemeenten.  De afzonderlijke ‘Midsize steden’ in Brabant dragen ieder voor zich graag bij aan de versterking van de Brabantse (economische) kracht. Door de toegevoegde waarde van de afzonderlijke ‘Midsize steden’ beter te benutten worden de functionele relaties tussen het stedelijk netwerk binnen Brabant versterkt. Er wordt meer massa geleverd. De ‘Midsize steden’ kunnen vanuit hun tussenpositie ook prima de verbinding leggen tussen grote steden en het platteland.