Een doorkijk naar 2016

Splinter, F. (Fabiola)

In het collegeprogramma voor deze periode staat te lezen dat Bergen op Zoom bouwt aan de toekomst. ‘Bergen op Zoom is een historische stad met een eigen identiteit. Generaties Bergenaren hebben onze stad gemaakt tot wat ze nu is. Daar zijn wij trots op. Daarom bouwen wij doordacht voort op het verleden. Wij willen een duurzaam en leefbaar Bergen op Zoom nalaten. Dat is onze ambitie. Maar onze vraagstukken zijn talrijk, indringend en complex. We krijgen als gemeente, per saldo, steeds minder geld ter beschikking. De nieuwe taken vanuit het Rijk stellen ons voor grote uitdagingen’.

Het Bergs college stelt wederzijds vertrouwen centraal. Van daaruit  schakelen we op verschillende schaalniveaus. We gaan allianties aan met verschillende partijen en ontwikkelen meer duurzame netwerken met andere gemeenten en regio’s. We nemen vaker afstand en laten meer over aan anderen en we stellen heldere doelen om ruimte te creëren voor andere partijen.

De prioriteiten die in het collegeprogramma zijn gesteld, worden onverminderd voortgezet. We blijven werken aan het verlagen van de schuldenlast, we bevorderen de economie en de werkgelegenheid en doen dat in relatie met het onderwijs. We ontwikkelen onze compacte stad (en zetten volop in om de binnenstad te versterken) en stellen veiligheid als een basisvoorwaarde.

Participatie staat centraal in een wezenlijke verandering van de samenleving: de overgang van verzorgingsstaat (de overheid zorgt voor wie dat nodig heeft) naar participatiemaatschappij (iedereen doet mee naar vermogen). Het nieuwe uitgangspunt is: wat kan iemand nog wel. Deze overgang naar een samenleving waarin de inwoner centraal staat is ingrijpend en omvangrijk en hiermee doen wij, als lokale overheid, ook nadrukkelijk een beroep op het zelforganiserend vermogen van de inwoner.

In deze nieuwe situatie moeten we bewuste keuzes maken over welke rol wij willen spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan. Dat kan betekenen dat we als overheid initiatieven volledig loslaten (ruimte geven), maar het kan ook een bewuste keuze zijn om een initiatief te omarmen en te reguleren als dat echt nodig is. Dit betekent niet alleen ambtelijk een cultuuromslag. Ook van de gemeenteraad en van het college, wordt een andere houding/bestuursstijl verwacht. In 2016 moeten we ons met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven verder verdiepen in deze ontwikkeling. Het resultaat van die ontmoetingen moet een gezamenlijk gedragen visie op participatie opleveren. Die participatievisie moet uiteindelijk leiden tot bewustwording van de veranderende rollen van partijen in de samenleving en het hieraan uiting geven.