Bezwaren en klachten

Splinter, F. (Fabiola)

Bezwaarschriften

Voordat de gemeente een beslissing neemt op een bezwaarschrift, wordt in veel gevallen advies ingewonnen bij de onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften.

In een aantal gevallen bij sociale zaken wordt geen advies gevraagd, maar wordt de bezwaarmaker gehoord door ambtenaren.

De adviescommissie voor de bezwaarschriften bestaat uit twee kamers.

De Kamer sociale aangelegenheden behandelt sociale zaken en de Algemene kamer alle overige zaken.

 

Bezwaarschriften 2015 Algemene Kamer

De gemeente heeft in per november 2015 72  bezwaarschriften ontvangen.

De werkvoorraad van nog te behandelen bezwaarschriften uit 2014 was 5.

Per medio november zijn 63 bezwaarschriften behandeld.

 

Ongegrond                          35

Gegrond                              20

Niet-ontvankelijk                    4

Ingetrokken                           3

Aangehouden                       1

Totaal                                  63

 

Medio november 2015 zijn 13 bezwaarschriften in behandeling.

 

Bezwaarschriften 2015 Kamer Sociale aangelegenheden

 

Aantal behandelde bezwaarschriften voor de gemeente Bergen op Zoom (stand 23-11-2015):

Ontvangen:                        257

Gegrond                              75

Ongegrond                          68

Ingetrokken (sec)                36 (bijv. na uitleg)

Niet ontvankelijk                  27

Overig                                 23

Totaal                                229

 

Voorraad                             28

 

Klachten 2015

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen.

De gemeente heeft in 2015 10 klachten ontvangen.

 

Aantal gegrond:                  0
Aantal ongegrond:              0

Overige:                              0

Ingetrokken:                        6

 

Totaal                                  6

 

Voorraad                             4

 

Verbeurde dwangsommen

Wanneer niet tijdig wordt beslist op een aanvraag of een bezwaarschrift, dan kan de aanvrager/bezwaarmaker de gemeente in gebreke stellen. Dan probeert de gemeente zo spoedig mogelijk alsnog een besluit te nemen. Lukt dat niet binnen twee weken dan wordt automatisch een dwangsom verbeurd. De hoogte van de dwangsom loop op naarmate de tijd verstrijkt. De hoogte van de dwangsom is maximaal € 1260,-.

In 2015 moest de gemeente twee maal een dwangsom wegens te laat beslissen betalen.